Р Е Ш Е Н И Е №232

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

232

от 27 ноември 2020 година, взето с Протокол №14

 

 

ОТНОСНО: Учредяване право на пристрояване в общински поземлен имот с идентификатор 55155.505.760 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик към съществуващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.505.766.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, за построяване на тераса.

                                                                   

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано. С предвиденото учредяване право на пристрояване ще се изгради тераса, с което се подобряват битовите условия на собственика на ап. №1, за което има одобрен архитектурен проект, както и ще постъпят средства в общинския бюджет.

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината  Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8. във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 56, ал. 1 от  Наредба  за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и  правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства и след станалите разисквания            

                         

Р Е Ш И:

 

  1. Учредява на Димитрия Стоянова с ЕГН …….., възмездно право на пристрояване върху 7,40 кв.м. в общински поземлен имот с идентификатор 55155.505.760 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот от 04.11.2020 г., адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Тинтява”, с площ 7 175 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – комплексно застрояване, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 83а, парцел I, съседи: 55155.505.9594, 55155.505.764, 55155.505.770, 55155.505.766, 55155.505.767, 55155.505.9537, 55155.505.9602, 55155.505.9536, 55155.505.763, 55155.505.762, 55155.505.9590, 55155.505.761, сгради, които попадат върху имота 1. Сграда 55155.505.760.1: застроена площ 79 кв.м., брой етажи 1, предназначение: сграда за енергопроизводство, актуван с акт за частна общинска собственост № 5210/21.11.2018 г., вписан във дв. вх. рег. под № 10139 на 29.11.2018 г., том 34, Акт № 152 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност, изчислена от оценител на имоти, в размер на 602 лева (шестстотин и два лева), за построяване на тераса към самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.505.766.1.1, който обект се намира в сграда с идентификатор 55155.505.766.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.505.766, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с адрес на имота: гр. Пазарджик, ул. „Тиниява”, собственост на Димитрия Стоянова, съгласно нотариален акт за учредявавне на договорна ипотека върху недвижим имот, вписан във вх. рег. под № 8163 от 25.09.2012 г., акт № 48, том II, дело № 3586/2012 г. в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – Пазарджик. За поземления имот е отреден УПИ I – жилищно строителство в кв. 83“а“ по плана на гр. Пазарджик.
  2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши процедурата по учредяване правото на пристрояване.

 

         

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

37

37

0

0

 

 

 

 

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 04 декември 2020 - 12:28:54