Р Е Ш Е Н И Е №229

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

229

от 27 ноември 2020 година, взето с Протокол №14

 

 

ОТНОСНО: Част от имот – публична общинска собственост, представляваща функционално свързани помещения с обща площ 366 кв.м., съставляващи част от сграда с идентификатор 55155.502.653.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, община Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Рила”, актуван с Акт за публична общинска собственост № 519/05.07.2001 г., вписан в дв. вх. рег. № 268/31.01.2002 г., том І, № 83 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, с предназначение – за производство на готова храна за домашен социален патронаж.

         

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 във връзка с ал.2 от ЗОС, чл. 16, чл. 81 и чл. 82 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и на кметовете на кметства, и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

І. Определя за отдаване под наем част от имот – публична общинска собственост, представляваща функционално свързани помещения с обща площ 366 кв.м. /триста шестдесет и шест квадратни метра/, включваща кухня, осем броя стаи, два броя коридори и два броя преддверия, съставляващи част от сграда с идентификатор 55155.502.653.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, община Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 27.02.2015 г., адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Рила”, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.653, застроена площ 552 кв.м., брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: сграда за обществено хранене, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, актуван с Акт за публична общинска собственост № 519/05.07.2001 г., вписан в дв. вх. рег. № 268/31.01.2002 г., том І, № 83 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, с предназначение – за производство на готова храна за домашен социален патронаж.

ІІ. Имотът, подробно описан в т. І,  да се отдаде под наем за срок от 10 /десет/ години, след провеждане на публично оповестен конкурс по реда на Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и на кметовете на кметства.

ІІІ. Конкурсът да се проведе при следните приоритетни условия за избор на наемател:

  1. Предложен най-висок месечен наем, но не по-малко от 660,00 лв. /шестстотин и шестдесет лева/ без ДДС. Посоченият минимален наем носи на кандидата 5 /пет/ точки. Всеки 10 /десет/ лева над същия носят на кандидата по 5 /пет/ точки.
  2. Реализиране на инвестиции в наетия имот за срока на договора за наем. За поемане на ангажимент за реализиране на инвестиция в посочения срок кандидатът получава точки както следва: за първите 10 000,00 лв. /десет хиляди лева/ - 10 /десет/ точки, за всеки следващи 1 000,00 лв. /хиляда лева/ – по 5 /пет/ точки. Минималното приемливо предложение по това условие е 10 000,00 лв. /десет хиляди лева/, а максималното – 30 000,00 лв. /тридесет хиляди лева/.
  3. Разкриване на работни места в срок до 1 /една/ година след сключване на договора за наем. За поемане на ангажимент за разкриване на работни места в посочения срок кандидатът получава точки както следва: за всяко едно работно място – по 10 /десет/ точки. Минималното приемливо предложение по това условие е 30 /тридесет/ броя работни места, а максималното – 50 /петдесет/ броя работни места.
  4. Социална ангажираност. За поемане на ангажимент за извършване на дарение еднократно за срока на договора за наем, което да бъде реализирано до 1 /една/ година след сключване на договора за наем, в полза на Община Пазарджик, кметства на територията на Община Пазарджик, звена на общинска бюджетна издръжка – детски ясли, градини, училища, домове за стари хора, домове за хора с увреждания, кандидатът получава точки както следва: за първите 100,00 лв. /сто лева/ - 5 /пет/ точки, а за всеки 100,00 лв. /сто лева/ над посочената сума – по 5 /пет/ точки. Минималното приемливо предложение по това условие е 100,00 лв. /сто лева/, а максималното – 500,00 лв. /петстотин лева/.
  5. За извършени минали дарения в полза на Община Пазарджик, кметства на територията на Община Пазарджик, звена на общинска бюджетна издръжка – детски ясли, градини, училища, домове за стари хора, домове за хора с увреждания, извършени до датата на вземане на решение за отдаване под наем на общинския имот, кандидатът получава точки както следва: за всеки 100,00 лв. /сто лева/ – по 5 /пет/ точки. Доказва се с копия на свидетелства, договори, удостоверения за дарения и др. документи.
  6. За сключени договори за наем с Община Пазарджик за общински имот с предназначение, идентично с това на отдавания под наем общински имот, кандидатът получава точки както следва: за всеки платен месечен наем на Община Пазарджик до датата на провеждане на конкурса кандидатът получава по 1 /една/ точка.

 

За спечелил конкурса се обявява този кандидат, който спечели най-много точки. При равен брой точки за спечелил се обявява този кандидат, който е предложил най-висок наем по т. ІІІ.1. Ако има двама или повече кандидати, които са посочили еднакъв най-висок наем и са с равен брой точки, то помежду им се извършва наддаване за месечния наем при условията на явен търг, като наддаването започва от предложения от тях наем с наддавателна стъпка от 50.00 лв. /петдесет лева/.

 

ІV. Утвърждава конкурсните книжа, които са неразделна част от настоящето решение.

  1. До участие в конкурса се допускат търговци по смисъла на Търговския закон, които имат право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, закупили конкурсни книжа, които не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

VІ. Закупуване на конкурсна документация може да се извърши на гише „Ксерокс услуги”, находящо се в „Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общината до 17,30 часа на последния работен ден преди крайния срок за подаване на предложенията. Ако този ден е неработен, срокът се счита удължен до първия следващ работен ден включително. Същата е в размер на 25,00 лв. с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

VІІ. Всеки желаещ да участва в конкурса е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на 792,00 лв. /седемстотин деветдесет и два лева/ до 16,30 часа на последния работен ден преди датата на провеждане на конкурса по IBAN сметка BG 46 SOMB 9130 33 14474300 при Общинска банка АД ФЦ Пазарджик, BIC SOMBBGSF.

VІІІ. Обектът, предмет на конкурса, може да бъде оглеждан всеки работен ден в рамките на работното време, след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса в един местен ежедневник, до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на провеждане на конкурса, след предварителна заявка в Общинска администрация Пазарджик.

ІХ. Крайният срок за приемане на предложенията на кандидатите е 17.00 часа на последния работен ден преди датата на провеждане на конкурса.

Х. Възлага на Кмета на Общината да проведе конкурса за отдаване под наем и въз основа на резултатите от него да издаде заповед за определяне на спечелилия кандидат и сключи със същия договор за отдаване под наем на имота.

 

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

37

37

0

0

 

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

 

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 04 декември 2020 - 12:19:56