Проекти, внесени 2019

публикувано:
20/11/2019
ПРАВИЛНИК
за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация


Мотиви за необходимостта от приемане на Проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му се Общинска администрация.
публикувано:
10/04/2019
Проект на Наредба за отглеждане на животни на територията на Община Пазарджик

Приложения:

1. Работен проект - предложение за Проект на Наредба за отглеждане на животни на територията на Община Пазарджик.
    2. Мотиви за необходимостта от приемане на Проект на Наредба за отглеждане на животни на територията на Община Пазарджик.
    3. Доклад от Георги Гайдаров – Директор на Дирекция "Бюджет и общинска собственост" към Община Пазарджик, съдържащ частична предварителна оценка на въздействието на нормативния акт.
    4. Частична предварителна оценка на въздействието на Наредба за отглеждане на животни на територията на Община Пазарджик.
публикувано:
23/01/2019
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик

Приложения:

    4. Частична предварителна оценка на въздействието на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.
петък 15 май 2020 - 13:48:26