Р Е Ш Е Н И Е №227

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

227

от 27 ноември 2020 година, взето с Протокол №14

 

 

ОТНОСНО:  Изработване на проект на ПУП-ПР за кв. 47 по плана на село Звъничево, засягащо УПИ VIIІ-Магазин и улица с о.т. 142-236.

 

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 11 и във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и на основание чл. 124а, ал. 1 и 124б, ал. 1 от ЗУТ, предвид изложените в предложението на Кмета на Общината Тодор Попов фактически основания и преценявайки го като законосъобразно и целесъобразно, Общински съвет – Пазарджик

 

Р Е Ш И:

 

  1. Одобрява плановото задание по чл. 125 от ЗУТ.

 

  1. Разрешава изработване на проект на ПУП-ПР за кв. 47 по плана на село Звъничево, засягащо УПИ VIIІ-Магазин и улица с о.т. 142-236, съгласно внесеното предложение.

 

  1. Възлага на Кмета на Община Пазарджик да извърши необходимото във връзка с провеждане на процедурите по чл. 15 от ЗУТ, правилата и нормите за устройство на територията, както и на ЗКИР.

 

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

37

37

0

0

 

 

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 04 декември 2020 - 12:13:18