Р Е Ш Е Н И Е №225

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

225

от 27 ноември 2020 година, взето с Протокол №14

 

 

ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна захранваща линия НН 1 kV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1040 на Път I-8 „София – Пазарджик” при км 196+670 ляво, част от електронната система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка), попадаща в землището на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.

           Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов по повод подадено заявление вх. №18-00-1494/19.10.2020 г. от Агенция „Пътна инфраструктура”, чрез упълномощено лице от „Ита Инженеринг” ООД – Даниела Емилова Иванова, пълномощно рег. №5010 от 03.05.2018 г. и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, и след станалите разисквания,

 

                                                         Р Е Ш И:

 

І. Разрешава изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на кабелна захранваща линия НН 1 kV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1040 на Път I-8 „София – Пазарджик” при км 196+670 ляво, част от електронната система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка), попадаща в землището на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, преминаващо през имоти, общинска собственост, съгласно предложението в приложената скица и регистъра на засегнатите имоти.

 

ІІ. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на възложителя.

 

ІIІ. Изразява предварително съгласие за изработването на ПУП-ПП и прокарване на трасе на кабелна захранваща линия 1 kV. Проектното трасе на електропровода започва от от съществуващо електромерно табло, находящо се в сервитутната зона на БКТП „Екосис”, извод СрН „Зеленчукови градини”, пресича перпендикулярно ПИ с идентификатор 46749.138.110 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, след което чупи на изток като се установява в ПИ с идентификатор 46749.138.142 – НТП за път от републиканската пътна мрежа до достигането на стационарна контролна точка №1040, находяща се на Път I-8 /София-Пазарджик/ при км 196+670 ляво, част от ТОЛ системата.

Дължината на кабелната линия е около 44 м – общинска и държавна собственост.

 

ІV. Определя срока на валидност на предварителното съгласие на една година от влизане в сила на настоящето решение.

 

     

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

38

38

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 04 декември 2020 - 12:05:08