Р Е Ш Е Н И Е №224

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

224

от 27 ноември 2020 година, взето с Протокол №14

 

ОТНОСНО: ПУП-ПРЗ за присъединяването на поземлени имоти с идентификатори 32010.27.93, 32010.42.94, 32010.42.71, 32010.27.52, 32010.27.90, 32010.27.91 и част в размер на 6739 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 32010.27.75 по КККР на с. Ивайло към съществуващия гробищен парк – УПИ IX-Гробищен парк /поземлен имот с идентификатор 32010.501.855 по КККР/ в кв. 36 по плана на село Ивайло.

 

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез проекта на ПУП-ПРЗ ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик, на основание  чл. 21 ал. 1 т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а,  ал. 1, чл. 124б от ЗУТ във връзка с чл. 109, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

  1. Одобрява задание за изработване на ПУП-ПРЗ за присъединяването на поземлени имоти с идентификатори 32010.27.93, 32010.42.94, 32010.42.71, 32010.27.52, 32010.27.90, 32010.27.91 и част в размер на 6739 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 32010.27.75 по КККР на с. Ивайло към съществуващия гробищен парк – УПИ IX-Гробищен парк /поземлен имот с идентификатор 32010.501.855 по КККР/ в кв. 36 по плана на село Ивайло.
  2. Разрешава изработване на проект на ПУП-ПРЗ за присъединяването на поземлени имоти с идентификатори 32010.27.93, 32010.42.94, 32010.42.71, 32010.27.52, 32010.27.90, 32010.27.91 и част в размер на 6739 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 32010.27.75 по КККР на с. Ивайло към съществуващия гробищен парк – УПИ IX-Гробищен парк /поземлен имот с идентификатор 32010.501.855 по КККР/ в кв. 36 по плана на село Ивайло.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

37

37

0

0

 

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 04 декември 2020 - 12:02:15