Р Е Ш Е Н И Е №223

 О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

223

от 27 ноември 2020 година, взето с Протокол №14

 

 

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ І-108, За производство и услуги /ПИ 55155.24.108/ и ПИ 55155.24.101, местност Баждар дъмга в землището на гр. Пазарджик.

 

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез проекта на ПУП-ПРЗ ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения.

Поради това, Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик Тодор Попов и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 2, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, чл. 109, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, чл. 67а, ал. 1 от ППЗОЗЗ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

  1. Одобрява задание за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ І-108, За производство и услуги /ПИ 55155.24.108/ и ПИ 55155.24.101, местност Баждар дъмга в землището на гр. Пазарджик.

 

  1. Разрешава изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ І-108, За производство и услуги /ПИ 55155.24.108/ и ПИ 55155.24.101, местност Баждар дъмга в землището на гр. Пазарджик.

 

Срок за предоставяне на плана в Общината – 150 календарни дни.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

37

37

0

0

 

 

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 04 декември 2020 - 12:00:34