Р Е Ш Е Н И Е №222

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

222

от 27 ноември 2020 година, взето с Протокол №14

 

ОТНОСНО: Одобряване на окончателен проект за Общ устройствен план на Община Пазарджик.

 

С Решение №193 от 26.09.2014 г. Общински съвет – Пазарджик е разрешил изработване на Общ устройствен план на Общината и е одобрил техническто задание.

С доклада на Кмета на Общината се предлага Общински съвет – Пазарджик да одобри общия устройствен план на Община Пазарджик. Направеното предожение от Кмета на Община Пазарджик е законосъобразно и целесъобразно. С предвижданията на предложения Общ устройствен план се определят общата структура и преобладаващото предназначение на териториите, видът и предназначението на техническата инфраструктура и опазването на околната среда и обектите на културно-историческото наследство.

Общинският съвет – Пазарджик , след като обсъди доклада на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл.21, ал.1, т.11 във връзка с ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 127, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Протокол от проведено Обществено обсъждане на ОУП, Екологична оценка към него по чл.127, ал. 1  от ЗУТ, Протокол на Експертния съвет по устройство на територията към Общината от 20.02.2020 г., Становища от процедурата по съгласуване на ОУП  по чл. 127, ал.2 от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

 

  1. Приема доклада на Кмета на Община Пазарджик.
  2. Одобрява Общ устройствен план на Община Пазарджик във фаза окончателен проект с придружаващите текстови и графични материали и правилата и нормите за неговото прилагане.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

38

37

0

1

 

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 04 декември 2020 - 11:58:20