Р Е Ш Е Н И Е №221

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

221

от 27 ноември 2020 година, взето с Протокол №14

 

 

ОТНОСНО: Обезпечение на авансово плащане на Община Пазарджик по проект „Център за социално включване и развитие” – ВG05М9ОР001-2.004-0009-C01 чрез запис на заповед с дата на падеж 30.05.2022 г.

 

Във връзка с обезпечение на авансово плащане по Проект „Център за социално включване и развитие” – ВG05М9ОР001-2.004-0009-C01 със свое Решение № 179/29.09.2016 г. ОбС – Пазарджик е упълномощил Кмета на Община Пазарджик да поеме задължение в размер на 117 713, 40 лв. (сто и седемнадесет хиляди, седемстотин и тринадесет лева и четиридесет стотинки)  посредством подписване на Запис на заповед. Такъв бе подписан с дата 10.10.2016 г.

С решение на Комитета за наблюдение на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ е увеличена продължителността на операцията  BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” до 31.12.2021 година, както и общият ресурс по схемата с цел обезпечаване предоставянето на услугите за деца в общността. За целта предстои сключването на допълнително споразумение между Управляващия орган на програмата и Община Пазарджик – конкретен бенефициент по горепосочения проект и е необходимо Община Пазарджик да представи нов Запис на заповед, съгласно приложения от Управляващия орган образец,  като падежната дата се съобрази с новата крайна дата на приключване на Проект „Център за социално включване и развитие” – ВG05М9ОР001-2.004-0009-C01 – 31.12.2021 г. + 150 календарни дни след изтичане на срока за изпълнение на дейностите по административния договор.

Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик Тодор Попов и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА

 

Р Е Ш И:

 

 Упълномощава Кмета на Общината да подпише нов Запис на заповед за полученото авансово плащане по Проект „Център за социално включване и развитие” – ВG05М9ОР001-2.004-0009-C01 в размер на 117 713, 40 лв. (сто и седемнадесет хиляди, седемстотин и тринадесет лева и четиридесет стотинки) с фиксирана  дата на падеж: 30.05.2022 г. (тридесети май две хиляди двадесет и втора година), съобразно новата крайна дата на приключване на Проект „Център за социално включване и развитие” – ВG05М9ОР001-2.004-0009-C01 – 31.12.2021 г. + 150 календарни дни след изтичане на срока за изпълнение на дейностите по административния договор.

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

38

38

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 04 декември 2020 - 11:55:48