Р Е Ш Е Н И Е №220

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

220

от 27 ноември 2020 година, взето с Протокол №14

 

 

ОТНОСНО: Приемане на Общински план за защита при бедствия.

 

Предложението е законосъобразно и целесъобразно. С предложения общински план за защита при бедствия се предвиждат комплексни мерки за координирани действия за предотвратяване или намаляване на последиците от бедствия на територията на Общината.

Поради горното, Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 1, т. 2, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 11 от Закона за защита при бедствия и след станалите разисквания

 

Р Е Ш И:

 

          Приема Общински план за защита при бедствия на територията на Община Пазарджик:

          - Основен план;

          - Част земетресение;

          - Част ядрена и радиационна авария;

          - Част наводнение;

          - Част пожари;

          - Част обилни снеговалежи и снегонавявания;

          - Част транспортни катастрофи;

          - Част епизотии;

          - Част епидемии;

          - Съгласувателна част;

          - Функционални задължения;

          - Заповед на общинския щаб за изпълнение на плана;

          - Списък с телефони на общинския щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия;

          - Списък на кметовете на населени места в община Пазарджик;

          - Списък на ръководителите на основните съставни части от ЕСС;

          - Списък с телефони на дежурни в общ. СС и обл. СС;

          - Списък на фирмите като част от ЕСС;

          - Структура на министерства и ведомства в Община Пазарджик;

          - Заповеди за „бедствено положение”;

          - Разчет за 3 дни – суха храна и вода;

          - Разчети за евакуация и разсредоточаване;

          - Разчети за ИСЗ и йодни таблетки.

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

37

37

0

0

 

 

   

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 04 декември 2020 - 11:43:39