Р Е Ш Е Н И Е №219

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

219

от 27 ноември 2020 година, взето с Протокол №14

 

 

ОТНОСНО: Промяна в съставите и ръководството на постоянни комисии в Общински съвет – Пазарджик и на Комисията по чл. 6 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми, на територията на община Пазарджик.

 

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на общинския съветник и председател на представителната група „Новото време”  Тодор Тодоров и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 33, ал. 1, т. 2, във връзка с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 41 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация и чл. 6 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми, на територията на община Пазарджик

 

Р Е Ш И:

 

  1. Избира Александър Кирилов Шопов за член на постоянната комисия по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество;

 

  1. Избира Александър Кирилов Шопов за член на постоянна комисия „Здравеопазване, социална политика и дейности”;

 

  1. Избира Александър Кирилов Шопов за председател на постоянна комисия „Здравеопазване, социална политика и дейности”;

 

  1. Избира Александър Кирилов Шопов за член на Комисията по чл. 6 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми, на територията на община Пазарджик;

 

  1. Избира Александър Кирилов Шопов за председател на Комисията по чл. 6 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми, на територията на община Пазарджик.

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

37

37

0

0

 

 

  

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 04 декември 2020 - 10:16:14