Р Е Ш Е Н И Е №218

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

218

от 27 ноември 2020 година, взето с Протокол №14

 

 

ОТНОСНО: Определяне на нов състав на наблюдателната комисия към Общински съвет – Пазарджик.

 

          Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на председателя на ОбС Хари Харалампиев, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 23, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 170 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража

 

Р Е Ш И:

 

          І. Освобождава членовете на Наблюдателната комисия, определени с Решение №2/26.01.2016 г. на Общински съвет – Пазарджик.

 

ІІ. Избира наблюдателна комисия в състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Велина Георгиева-Петкова – общински съветник;

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Панайотов – общински съветник;

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Евгени Абаджиев – общински съветник;
  2. Златко Митрев – общински съветник;
  3. Представител на Дирекция „Социални дейности” към Община Пазарджик;
  4. Представител на Областна пробационна служба;
  5. Представител на Затвора – гр. Пазарджик.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

37

37

0

0

 

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 04 декември 2020 - 09:57:32