Р Е Ш Е Н И Е №215

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

215

от 29 октомври 2020 година, взето с Протокол №13

 

 

ОТНОСНО: Определяне на част от имот – публична общинска собственост, находяща се на първия етаж в масивна сграда, построена в кв. 4 по плана на с. Априлци, община Пазарджик, за отдаване под наем с предназначение – стоматологичен кабинет.      

 

Във връзка с увеличаване собствените приходи на Общината, което е свързано с изпълнението на общинския бюджет, както и с подобряване на здравното обслужване на населението, Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината  Тодор Попов и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от ЗОС, чл. 16, ал.1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства,

 

Р Е Ш И:

 

І. Определя за отдаване под наем част от имот – публична общинска собственост, представляваща помещение с площ 24,00 кв. м. /двадесет и четири квадратни метра/, находящо се на първия етаж в масивна сграда на два етажа с мазе, построена през 1958 г. в УПИ І – кметство, здравна служба и хлебопекарница, в кв. 4 по плана на с. Априлци, община Пазарджик, актувана с Акт за публична общинска собственост № 1/19.06.2000 г., вписан в дв. вх. рег. № 6293/21.10.2005 г., том VІ, акт № 249 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, при съседи на помещението: север – улица с о.т. 17-19, изток – клуб, юг – коридор, запад – площад, с предназначение – стоматологичен кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 6,00 лв. /шест лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

 

ІІ. Имотът, описан в т. І, да се отдаде под наем след провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Наредбата за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства.

ІІІ. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем и въз основа на резултатите от него да издаде заповед за определяне на спечелилия кандидат и сключи със същия договор за отдаване под наем на имота.

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

26

26

0

0

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

ОРИГИНАЛ НА ДОКУМЕНТА

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

четвъртък 05 ноември 2020 - 17:14:27