Р Е Ш Е Н И Е №214

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

214

от 29 октомври 2020 година, взето с Протокол №13

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 55155.528.103 по кадастралната карта и кадастралните  регистри на гр. Пазарджик.

 

Предложението на Кмета на Община Пазарджик е законосъобразно и мотивирано, тъй като ще се прекрати съсобствеността  и  ще постъпят средства в общинския бюджет.

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината  Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка  с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2  от Закона за общинската собственост и чл. 54,  ал. 1, т. 2 и ал. 2  от Наредба  за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и  правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства и след станалите разисквания

 

Р Е Ш И:

 

  1. Да се прекрати съсобствеността между Община Пазарджик, Христоско Лулчев, ЕГН …., с адрес: гр. Пазарджик, обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, Надка Спасова, ЕГН ….., с адрес: гр. София, обл. София, общ. Столична, и Иванка Иванова, ЕГН …., с адрес: гр. Пазарджик, обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, последните двама като наследници на Пенка Лулчева с ЕГН ….., съгласно удостоверение за наследници изх.№ 3603/01.11.2012 г., върху поземлен имот с идентификатор 55155.528.103 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, две, осем, точка, едно, нула, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК – София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот, е от 18.05.2020 г., с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Росица” № 39, площ: 626 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 49, съседи: 55155.528.104, 55155.528.98, 55155.528.102, 55155.528.45, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 55155.528.103.1: застроена площ 82 кв.м., брой етажи 2, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна; 2. Сграда 55155.528.103.2: застроена площ 4 кв.м., брой етажи 1, предназначение: селскостопанска сграда; 3. Сграда 55155.528.103.3: застроена площ 33 кв.м., брой етажи 1, предназначение: хангар, депо, гараж; 4. Сграда 55155.528.103.4: застроена площ 11 кв.м., брой етажи 1, предназначение: селскостопанска сграда; 5. Сграда 55155.528.103.5: застроена площ 15 кв.м., брой етажи 1, предназначение: селскостопанска сграда.

Прекратяването да се извърши чрез продажба на частта на Общината, която е 113/626 идеални части от поземлен имот с идентификатор 55155.528.103 по кадастралната карта и кадастралните  регистри на гр. Пазарджик – собственост на Община Пазарджик, съгласно акт за частна общинска собственост № 5824/07.10.2020 г., вписан в дв. вх. рег. под № 6533/13.10.2020 г., том 23, акт № 75 в Агенция по вписвания - Служба по вписванията – Пазарджик, а останалите идеални части от имота са собственост на Христоско Лулчев, който притежава 256,50 идеални части съгласно констативен нотариален акт за собственост върху недвижим имот № 118, том IV, н.д. № 1320/01.11.1978 г. на Пазарджишки районен съд и 256,50 идеални части от имота са собственост на Надка Спасова и Иванка Иванова, като наследници на Пенка Лулчева, съгласно удостоверение за наследници изх. № 3603/01.11.2012 г. и на основание на констативен нотариален акт за собственост върху недвижим имот № 117, том IV, н.д. № 1319/01.11.1978 г. на Пазарджишки районен съд.

Собствеността върху поземлен имот с идентификатор 55155.528.103 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, се получава от Христоско Лулчев и от Надка Спасова и Иванка Иванова – наследници на Пенка Лулчева, които да изплатят стойността на общинската част от съсобствения имот, изчислена по пазарна цена от оценител на имоти, в размер на 3 220,00 лева (три хиляди двеста и двадесет лева).    

  1. Упълномощава Кмета на Общината да извърши процедурата по прекратяването на съсобствеността върху имота.

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

25

25

0

0

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

ОРИГИНАЛ НА ДОКУМЕНТА

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

четвъртък 05 ноември 2020 - 17:09:14