Р Е Ш Е Н И Е №211

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

211

от 29 октомври 2020 година, взето с Протокол №13

 

 

ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и гр. Батак, обл. Пазарджик.

 

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано. С продажбата на общински имоти чрез публичен търг с тайно наддаване ще постъпят средства в приходната част на общинския бюджет.

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 47, ал. 1, чл. 57 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и  правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства и чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

І. Разрешава продажбата на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и гр. Батак, обл. Пазарджик, както следва:

         

  1. Поземлен имот с идентификатор 55155.503.1467 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, едно, четири, шест, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот от 07.06.2019 г., адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. «Васил Априлов», с площ 124 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за търговски обект, комплекс, предишен идентификатор: 55155.503.1349, номер по предходен план: квартал: 413, парцел V – 1467, за търговия и услуги, съседи: 55155.503.1468, 55155.503.1346, 55155.503.9655, актуван с акт за частна общинска собственост № 5465/22.05.2019 г., с начална тръжна цена 14 880 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 790,00 лева).
  2. Поземлен имот с идентификатор 55155.508.128 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, едно, две, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот от 18.12.2019 г., адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. «Драва» № 11, с площ 1834 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за обществена сграда, комплекс, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 10299, квартал: 507, парцел III, съседи: 55155.54.24, 55155.508.129, 55155.508.139, 55155.508.127, актуван с акт за частна общинска собственост № 5580/18.11.2019 г., с начална тръжна цена 73 360 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 20 724,20 лева).
  3. Поземлен имот с идентификатор 55155.508.521 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, пет, две, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот от 18.12.2019 г., адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, с площ 2051 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид застрояване, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 507, парцел V, съседи: 55155.508.774, 55155.508.139, 55155.508.129, 55155.54.24, актуван с акт за частна общинска собственост № 5577/18.11.2019 г., с начална тръжна цена 82 040 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 23 176,30 лева).
  4. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1768 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, седем, шест, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот от 28.11.2011 г., адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, «Спартак» с площ 234 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за търговски обект, комплекс, предишен идентификатор: 55155.502.1288, номер по предходен план: квартал: 1420, съседи: 55155.502.1813, 55155.502.9663, 55155.502.9614, 55155.502.2209, 55155.502.1632, актуван с акт за частна общинска собственост № 2612/08.11.2011 г., с начална тръжна цена 14 040 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 957,80 лева).
  5. Сграда с идентификатор 02837.503.562.2 (нула, две, осем, три, седем, точка, пет, нула, три, точка, пет, шест, две, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-42/06.07.2010 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот от 07.06.2018 г., адрес на сградата: гр. Батак, п.к. 4580, ЯЗОВИР БАТАК-ЗОНА «А», сградата е разположена в поземлени имоти с идентификатори 02837.503.562, 02837.503.563, 02837.503.564 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 02837.503.562, застроена площ 37 кв.м., брой етажи: 2, брой самостоятелни обекта в сградата: няма данни, предназначение: друг вид сграда за обитаване, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 629, с отстъпено право на строеж, актувана с акт за частна общинска собственост № 5823/07.10.2020 г., с начална тръжна цена 25 627 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 682,80 лева).

 

          ІІ. Възлага на Кмета на Общината да извърши процедурата по продажбата им чрез публичен търг с тайно наддаване.

 

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

26

26

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

 

 

ОРИГИНАЛ НА ДОКУМЕНТА

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

четвъртък 05 ноември 2020 - 16:54:59