Р Е Ш Е Н И Е №208

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

208

от 29 октомври 2020 година, взето с Протокол №13

 

 

ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия 1 kV от ТНН на ТП „Стопански двор” до ново електромерно табло за захранване на ПИ с идентификатор 56561.176.74, м. Коруджа, землище с. Пищигово, общ. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.

 

           Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов по повод подадено заявление вх. №УТ-3452/06.10.2020 г. от „Електроразпределение Юг” ЕАД и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

І. Разрешава изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на кабелна линия 1 kV от ТНН на ТП „Стопански двор” до ново електромерно табло за захранване на ПИ с идентификатор 56561.176.74, м. Коруджа, землище с. Пищигово, общ. Пазарджик, преминаващо през имоти, общинска собственост, съгласно предложението в приложената скица и регистъра на засегнатите имоти.

 

ІІ. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на възложителя.

 

ІIІ. Изразява предварително съгласие за изработването на ПУП-ПП и прокарване на трасе на кабелна линия 1 kV. Проектното трасе на електропровода започва от ТНН на ТП „Стопански двор”, разположен в ПИ с идентификатор 56561.280.121 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, насочва се на север като се установява в ПИ 56561.280.121. След около 72 м трасето чупи на запад и се установява в ПИ с идентификатор 56561.176.71 – НТП за местен път до достигането на ново електромерно табло, предвидено за монтаж на имотната граница на ПИ с идентификатор 56561.176.74, м. Коруджа, землище с. Пищигово, общ. Пазарджик, който следва да бъде захранен.

Дължината на електропровода е около 184 м – общинска собственост, засегнатата площ е 0.390 дка – общинска собственост.

 

ІV. Определя срока на валидност на предварителното съгласие на една година от влизане в сила на настоящето решение.

 

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

27

27

0

0

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

ОРИГИНАЛ НА ДОКУМЕНТА

четвъртък 05 ноември 2020 - 16:47:21