Р Е Ш Е Н И Е №204

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

204

от 29 октомври 2020 година, взето с Протокол №13

 

 

ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод за захранване на ПИ с идентификатор 55155.9.74 и ПИ с идентификатор 55155.9.247, м. Бахче пара, землище гр. Пазарджик, общ. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.

 

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов по повод подадено заявление вх. № УТ-3000/01.09.2020 г. от Христо Христосков и Данаил Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

І. Разрешава изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод за захранване на ПИ с идентификатор 55155.9.74 и ПИ с идентификатор 55155.9.247, м. Бахче пара, землище гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, преминаващо през имоти общинска собственост, съгласно предложението в приложената скица и регистъра на засегнатите имоти.

 

ІІ. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на възложителя.

 

ІIІ. Изразява предварително съгласие за изработването на ПУП-ПП и прокарване на трасе на подземен електропровод, започващо от електромерно табло, намиращо се на границата на имот с идентификатор 55155.9.323 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, продължава на север и се установява в ПИ с идентификатор 55155.9.326 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, като последователно сменя посоката си на изток, север, северозапад и отново на север без да засяга други имоти, след което се разклонява в ляво и в дясно до достигането на ПИ с идентификатор 55155.9.74 и ПИ с идентификатор 55155.9.247, м. Бахче пара, землище гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, които следва да бъдат захранени.

Дължината на електропровода е около 615 м – общинска собственост, засегнатата площ е около 1.382 дка– общинска собственост.

 

ІV. Определя срока на валидност на предварителното съгласие на една година от влизане в сила на настоящето решение.

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

28

28

0

0

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

ОРИГИНАЛ НА ДОКУМЕНТА

четвъртък 05 ноември 2020 - 16:38:18