Р Е Ш Е Н И Е №201

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

201

от 29 октомври 2020 година, взето с Протокол №13

 

 

ОТНОСНО: Изменение на Решение №22/26.02.2015 г., взето с Протокол №3 на Общински съвет – Пазарджик, свързано с промяна в състава на Общинската комисия по безопасност на движението в Община Пазарджик.

 

С Решение №22/26.02.2015 г., взето с Протокол №3 на Общински съвет – Пазарджик е създадена Общинска комисия по безопасност на движението в Община Пазарджик. Решението е изменено последно с Решение №119/25.06.2020 г., взето с Протокол №9 на Общински съвет – Пазарджик.

С оглед настъпилите промени в структурата на общинската администрация и персоналната промяна на управителя на БМ „Паркинги и охрана” в Общината, е наложително да се измени Решение №22/26.02.2015 г., взето с Протокол №3 на Общински съвет – Пазарджик.

Предложението на Кмета на Общината Тодор Попов е законосъобразно и мотивирано. Общински съвет – Пазарджик, след като го обсъди и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, §1а, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за движение по пътищата и чл. 99, т. 2 от АПК и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Изменя Решение №22/26.02.2015 г., взето с Протокол №3 на Общински съвет – Пазарджик, като точка 1 от същото, посочваща състава на Общинската комисия по безопасност на движението в Община Пазарджик, придобива следната редакция:

„Председател: Петър Петров – зам.-кмет на Община Пазарджик;

Зам.-председател: адв. Хари Харалампиев – Председател на Общински съвет – Пазарджик;

Секретар: Николина Величкова – главен специалист в дирекция СТОС;

Членове:

 1. арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Община Пазарджик и директор на дирекция „Архитектура и териториално устройство” в Община Пазарджик;
 2. инж. Славка Стойчева – директор на дирекция „Строителство, транспорт и околна среда” в Община Пазарджик;
 3. Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура” в Община Пазарджик;
 4. Николай Николов – управител на БМ „Паркинги и охрана” в Община Пазарджик;
 5. Юрисконсулт в дирекция „Правно обслужване” в Община Пазарджик;
 6. Представител на сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – гр. Пазарджик;
 7. Представител на областен отдел „Контролна дейност – ДАИ” – гр. Пазарджик;
 8. Представител на Областно пътно управление – гр. Пазарджик;
 9. Представител на РСПБЗН – гр. Пазарджик;
 10. Представител на СБА – гр. Пазарджик;
 11. Представител на ОС на БЧК – гр. Пазарджик.

 

Настоящото решение е неразделна част от Решение №22/26.02.2015 г., взето с Протокол №3 на Общински съвет – Пазарджик, последно изменено с Решение №119/25.06.2020 г., взето с Протокол №9 на Общински съвет – Пазарджик.

 

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

29

29

0

0

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

ОРИГИНАЛ НА ДОКУМЕНТА

четвъртък 05 ноември 2020 - 16:23:06