Р Е Ш Е Н И Е №200

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

200

от 29 октомври 2020 година, взето с Протокол №13

 

 

ОТНОСНО: Предоставяне за ползване на два броя училищни автобуси на ПГСС „Царица Йоанна”, гр. Пазарджик.

 

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и Договор №Д01-336/08.11.2005 г. между Министерство на образованието и науката и Община Пазарджик,

 

Р Е Ш И:

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Да бъде променено училището – преимуществен ползвател на моторните превозни средства: марка „Хюндай”, модел „County bus”, 15+1 места, с регистрационни № С2156НА и № С2154НА от СУ „Д-р Петър Берон”, град Пазарджик на ПГСС „Царица Йоанна”, град Пазарджик, за превоз на ученици.

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

28

28

0

0

 

 

 

 

  

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

ОРИГИНАЛ НА ДОКУМЕНТА

четвъртък 05 ноември 2020 - 16:16:01