Р Е Ш Е Н И Е №198

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

198

от 29 октомври 2020 година, взето с Протокол №13

 

 

ОТНОСНО: Одобряване на предложение за изменение на концесионен договор № 1587 от 05 септември 2003 г., изм. с допълнително споразумение №1 с рег. № 1221 от 23 октомври 2013 г. към него и даване на съгласие за замяна на концесионера с правоприемник по чл. 143, ал. 2 от Закона за концесиите.

 

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложенията на Кмета на Община Пазарджик и на Концесионера Алексей Бонев, проекта на допълнително споразумение №2 към договор за концесия № 1587/05.09.2003 г., изм. с допълнително споразумение №1 с рег. № 1221/23.10.2013 г. към него, с което се предвижда изменение на КОНЦЕСИОНЕРА, поради промяна на правната му форма, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал.2 от ЗМСМА, чл. 40, ал. 2, т. 1, в изпълнение на чл. 138, ал. 1, чл. 141, ал. 1 и ал. 2, чл. 143 и § 5, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за концесиите, и като взе предвид посочените по-долу мотиви:

 1. Със заявление с вх. № 18-00-986/15.07.2020 г., Алексей Бонев в качеството на Концесионер е депозирал искането си по действащия Договор № 1587/5.09.2003 г. за концесия да бъде заменен с учреденото от него юридическо лице – еднолично дружество с ограничена отговорност, в което същият е едноличен собственик на капитала и управител. Предметното дружество е “АЛЕКСЕЙ БОНЕВ” ЕООД, ЕИК 206152967, седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик 4400, област Пазарджик, община Пазарджик, ул. „Димитър Греков” № 34.

1.1. Концесионерът е посочил мотивите за исканата промяна, свързани с изменения в законовата и подзаконовата нормативна уредба в сферата на рибарството и аквакултурите.

1.2. Декларира, че е изпълнил всички задължения по изпълнение на сключения концесионен договор с рег. № 1587/05.09.2003 г., ведно с Доп. споразумение № 1 към него.

 

 1. Съгласно Закона за рибарството и аквакултурите, действащ към настоящия момент, с изменение на разпоредбата на чл.25 от 2012 г.:

„Чл. 25. (1) Развъждането и отглеждането на риба и други водни организми и производството на носители на генетичен материал от хидробионти се осъществява от еднолични търговци и юридически лица, регистрирани в ИАРА.”

 

 1. С оглед изменението в Закона за рибарството и аквакултурите към настоящият момент, за да развъжда и отглежда риба и други водни организми, Концесионерът следва да се регистрира в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури единствено като едноличен търговец или юридическо лице.

 

 1. Съгласно Договор за концесия с рег. № 1587/05.09.2003 г.:

4.1. Предметът на концесията по чл. 1 от същия е „предоставянето на особено право на ползване по смисъла на чл. 67, ал. 1 от ЗОС на обект – публична общинска собственост, представляващ воден обект – рибарник, находящ се в местността Башлъка в землището на с. Крали Марко”.

4.2. Съгласно разпоредбите на чл. 10, алинеи 7, 19 и 20 от Концесионния договор, Концесионерът има задължението „да изгради малък помощен водоем – склад за зарибителен материал и разплодници"; същият няма право да предоставя обекта на концесия на трето лице, нито да променя обекта - рибарник, както и предназначението на имота, върху който се осъществява концесията.

4.3. Гореизложеното обосновава извода, че Концесионерът не може да изпълнява задълженията си по договор за концесия № 1587/05.09.2003 г., без да е променил правноорганизационната си форма.

 

 1. Дейностите по рибовъдство и риболов са стопански дейности, извършвани от Концесионера в обекта на концесия, от които той реализира приходи и с част от тези приходи заплаща годишно концесионно възнаграждение на Концедента. За да продължи да извършва тези дейности Концесионерът, съобразно изискванията на законовата и подзаконова нормативна уредба, следва да бъде одобрено направеното искане за изменение на Концесионния договор.

 

 1. От извършената служебна проверка на юридическото лице “АЛЕКСЕЙ БОНЕВ” ЕООД се установи, че не са налице основания за изключване по чл. 60, ал. 2 и 3 от Закона за концесиите, с отчитане на изключенията, предвидени в чл. 60, ал. 4 от същия.

 

 1. Концесионерът Алексей Бонев към настоящия момент спазва задълженията си по концесионния договор, поддържа обекта на концесия в добро техническо състояние, чрез което пък е гарантирана сигурността и безопасността на водностопанската система и съоръженията към нея и няма финансови задължения към община Пазарджик.
 2. Поради възникване на обстоятелство след сключване на концесионния договор, което концедентът не е могъл да предвиди при възлагане на концесията – законодателна промяна /виж т. 2/, се налага изменение на договора за концесия № 1587/05.09.2003 г., като физическото лице – Концесионер по концесионния договор се замени с юридическо лице – търговско дружество с ограничена отговорност, в което едноличен собственик на капитала и управител е концесионерът по настоящия концесионен договор. Замяната на физическото с юридическо лице в качеството на Концесионер по Договора за концесия, няма да доведе:

8.1. До промяна на характера на концесията, тъй като именно чрез изменението на договора, свързано с промяна на правната формата на концесионера, ще се гарантира запазване на предмета и цялостния характер на концесията – „рибовъдство”;

8.2. До увеличаване на първоначалната й стойност с повече от 50 на сто, тъй като изменението не е свързано с промяна на финансово – икономическите параметри на концесията, а от друга страна промяната на правната форма на концесионера няма да доведе промяна в стопанските дейности, които ще са същите каквито са били преди изменението, но за да се изпълняват от концесионера в съответствие с нормативната база е наложително да се извършат предложените промени по договора; 

8.3. До удължаване на срока на концесията с повече от една трета от определения с договора конкретен срок.

Посочените аргументи по т.8.1., т.8.2. и т.8.3., съответстват на изискванията на чл. 138, ал. 1 от Закона за концесиите, за да бъде извършено законосъобразно изменение на Концесионния договор.

 

 1. Внесеното предложение за изменение на договора за концесия е законосъобразно и взаимноизгодно и за двете страни по концесионния договор:

9.1. За Община Пазарджик е важно да запази договора за концесия, тъй като в настоящата сложна обстановка в страната, водните съоръжения – язовири и водоеми общинска собственост е добре да бъдат стопанисвани отговорно и да се поддържат, така че да се гарантира безопасността на имуществото и живота на гражданите на общината.

9.2. За да се регистрира в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, да развъжда и отглежда риба, и други водни организми в обекта на концесия (рибарник), Концесионерът следва да бъде юридическо лице, а не физическо лице, поради което има интерес от изменение на действащия договор за концесия № 1587 от 05 септември 2003 г.

 

 1. Съгласно §5, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за концесиите, разпоредбите на действащия Закон за концесиите относно изменението и прекратяването на концесионни договори, са приложими и спрямо концесионни договори, сключени преди влизането на същия в сила, т. е. изменението на настоящия договор следва да е в съответствие с разпоредбите, формулирани в Глава четвърта, Раздел ІV „Изменение на концесионния договор” от Закона за концесиите.

 

 1. От становище от Специализираната Администрацията на Министерски съвет относно поискан предварителен контрол по чл. 41, т.5, б. „в” от Закона за концесиите, във връзка с приемането на предложение за изменение на концесионния договор преди одобрението му от общински съвет, същата е дала препоръки, относно правните основания на проектите на документи, с които са извършени корекции на проекта на решение на Общински съвет и проекта на допълнително споразумение.

 

 1. Предложен е проект на Допълнително споразумение № 2 към договор с рег. № 1587/05.09.2003 г., изм. с Доп. споразумение № 1 с рег. № 1221/23.10.2013 г. към него.

 

Общинският съвет – Пазарджик

 

Р Е Ш И:

 

І. Приема предложението на Кмета на община Пазарджик и предложението на концесионера по Договор за концесия № 1587 от 05 септември 2003 г., изм. с Допълнително споразумение №1 с рег. № 1221/23.10.2013 г. към него, за изменение на концесионния договор по чл. 141, ал. 2 от Закона за концесиите.

 

ІІ. Дава съгласие за замяна на Концесионера с правоприемник по чл. 143, ал. 2 от Закона за концесиите.

 

ІІІ. Одобрява проекта на Допълнително споразумение № 2 към договор с рег. № 1587/05.09.2003 г., изм. с Доп. споразумение №1 с рег. № 1221/23.10.2013 г. към него.

 

ІV. Задължава Кмета на Общината:

 

 1. В едномесечен срок от влизане в сила на настоящото решение, да подпише Допълнително споразумение № 2 към Договор № 1587/05.09.2003 г., изм. с Допълнително споразумение № 1 с рег. № 1221/23.10.2013 г. към него.
 2. В 30-дневен срок от сключването на Допълнително споразумение № 2 да публикува в Националния концесионен регистър обявление за изменение на възложена концесия с минимално съдържание, съобразно регламентираното в Закона за концесиите.

 

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

29

29

0

0

 

  

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

ОРИГИНАЛ НА ДОКУМЕНТА

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

четвъртък 05 ноември 2020 - 15:49:30