Р Е Ш Е Н И Е №197

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

197

от 29 октомври 2020 година, взето с Протокол №13

 

 

ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг под формата на банков кредит.

 

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал.1, т.10 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 3, т. 2, чл. 17, ал. 1 и чл. 19 от Закона за общинския дълг и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

 1. Дава съгласие Община Пазарджик да поеме общински дълг, при следните условия:
 2. Максимален размер на дълга – 2 200 000 /два милиона и двеста хиляди/ лева;
 3. Валута на дълга – български лева /BGN/;
 4. Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за банков кредит за финансиране на просрочени задължения на общината, съгласно Приложение 1;
 5. Начин на обезпечение на кредита – учредяване на залог за бъдещи приходи на общината; Залог по реда на Закона за особените залози върху всички настоящи и бъдещи вземания по бюджетната сметка на Община Пазарджик, по която постъпват настоящи и бъдещи приходи на Община Пазарджик, съгласно чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а” до „ж” от Закона за публичните финанси и общата изравнителна субсидия на община Пазарджик съгласно чл. 52, ал.1, т.1, б. „б” от Закона за публичните финанси;
 6. Срок за усвояване – до 6 месеца от датата на подписване на договора за кредит;
 7. Условия за погасяване:

6.1. Краен срок на погасяване 5 /пет/ години от датата на договора за кредит,  с включен 1-годишен гратисен период за главница, на равни месечни вноски с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такси за предсрочно погасяване;

6.2. Източници за погасяване – собствени приходи на общината /чл. 45, ал.1, т. 1, букви от „а” до „ж” от Закона за публичните финанси /ЗПФ// и обща изравнителна субсидия/ чл. 52, ал. 1, т.1, б. „б” от ЗПФ/;

 

 1. Максимален лихвен процент, такси, комисиони и други:
  • Максимален лихвен процент – плаващ, формиран като ОЛП на БНБ плюс надбавка, не по-висока от 2.5% процентни пункта;
  • В случай на просрочие на погасителна вноска по главницата, просрочената сума ще се олихвява с лихвен процент за просрочие, формиран като сбор от лихвен процент по т. 7.1. завишен с предложена от участниците надбавка;
  • Такса за управление – 0,50% годишно върху размера на дълга;
  • Такса ангажимент – 1,00% за периода до пълно усвояване на кредита.

 

 1. На основание чл.17, ал. 3 от Закона за общинския дълг възлага и делегира права на Кмета на Община Пазарджик да проведе процедура за избор на институция, която да осигури необходимото финансиране;  да подпише договора за кредит и учреди залог; както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. I.
 • За изпълнение на решението по т. II. на Кмета на Община Пазарджик се възлага да:
 1. Изпрати покани за предоставяне на оферти за финансирането при условията по т. I до не по-малко от три финансови институции;
 2. Да определи с негова заповед комисия, съставена от не по-малко от 5 души, включваща минимум един икономист и минимум един юрист, която да разгледа получените оферти и да изготви писмено предложение до Кмета за определяне на финансовата институция, която да предостави финансирането. Критериите за определяне на финансовата институция, която да предостави финансирането, следва да бъдат предложените най-нисък лихвен процент, такси и комисионни по кредита, като стриктно се спазват останалите условия съгласно т. I от настоящото решение;
 3. Да издаде заповед на основание предложението на Комисията по т. 2, с която да определи институцията, от която да бъде поет общинският дълг;
 4. В срок до 2 месеца след подписването на договора за кредит да докладва на Общински съвет – Пазарджик за условията, при които е поет общинският дълг.

 

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

36

27

8

1

 

 

 

 

 ИЗТЕГЛИ ОРИГИНАЛА

ПРИЛОЖЕНИЕ

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 05 ноември 2020 - 15:43:58