Р Е Ш Е Н И Е №196

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

196

от 29 октомври 2020 година, взето с Протокол №13

 

 

ОТНОСНО: Предложение от общинските съветници д-р Борис Манев и Йордана Темнилова.

 

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на общинските съветници д-р Борис Манев и Йордана Темнилова, относно отпускане на финансови средства на Александър Пасков и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА

 

Р Е Ш И:

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Не приема направеното предложение за отпускане на финансови средства на актьора Александър Пасков.

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

30

4

5

21

 

 ИЗТЕГЛИ ОРИГИНАЛ

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

 

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 05 ноември 2020 - 15:31:11