Р Е Ш Е Н И Е №193

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

193

от 30 септември 2020 година, взето с Протокол №11

 

 

ОТНОСНО: 1.Определяне на участника, спечелил проведения публичен търг с явно наддаване по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК) на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели, представляващи търговски комлекс с адрес: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Екзарх Йосиф” № 6, а именно: поземлен имот с идентификатор 55155.503.1452 с площ 116 кв.м. и самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.407.5.1 с площ: 263,04 кв.м., ет. -1 и

  1. Упълномощаване на Кмета на Община Пазарджик в срок до 30 дни от датата на настоящото решение и след заплащане на тръжната цена да сключи договор със спечелилия участник по т.1.

 

Общинският съвет – Пазарджик, след като разгледа протокол вх..№ 640/25.09.2020 г. на тръжната комисия, определена с негово Решение № 165/30.07.2020 г., взето с Протокол № 10 за провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на ЗПСК за приватизационна продажба на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели, представляващи търговски комлекс, а именно:

- поземлен имот с идентификатор 55155.503.1452 (пет пет едно пет пет точка пет нула три точка едно четири пет две), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: 18-4051-08.06.2017 г. на Началника на СГКК – Пазарджик, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Екзарх Йосиф”, площ 116 кв.м. (сто и шестнадесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за търговски обект, комлекс, стар индетификатор: 55155.503.9553;55155.503.9552, номер по преходен план: 5039586, квартал: 345, парцел: ІІ-880, съседи: 55155.503.406, 55155.503.9552, 55155.503.9553, 55155.503.407, актувани с акт за частна общинска собственост № 4672/01.12.2016 г., вписан в дв.вх. рег. № 12725 от 19.12.2016 г., акт № 140, том 41 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик и

- самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.407.5.1 (пет пет едно пет пет точка пет нула три точка четири нула седем точка пет точка едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: 18-4051-08.06.2017 г. на Началника на СГКК – Пазарджик, с адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Екзарх Йосиф” № 6, ет. -1, самостоятелният обект се намира в сграда № 5, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.407, предназначение на самостоятелния обект: за обществено хранене, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 263,04 кв.м. (двеста шестдесет и три цяло и нула четири квадратни метра), прилежащи части: тоалетна № 3 с антре № 2 към нея, с обща площ 3,58 кв.м., ½ ид. част (7,16 кв.м) от предверие, цялото с площ 14,32 кв.м. и припадащите се ид.части от общ. части на сградата, и от отсъпеното право на строеж, съседни самостоятелни обекти на сградата: на същия етаж: 55155.503.407.5.2, под обекта: няма, над обекта: няма, стар индетификатор: няма, актуван с акт за частна общинска собственост № 5141/12.04.2018 г., вписан в дв.вх. рег.№ 5461 от 12.07.2018 г., акт № 26, том 18 при Агенция по вписванията, Служба по вписванията Пазарджик,

и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 от ЗПСК, чл. 16, ал. 3, чл. 36, ал.1, т.1 и ал. 5 от Наредба за търговете и конкурсите, приета с Постановление № 213 на МС от 25.09.2003 г., във връзка с приети от Общински съвет Пазарджик: Решение с № 41/17.02.2020 г. взето с Протокол № 2, Решение № 165/30.07.2020 г., взето с Протокол № 10; Протокол от 21.09. 2020 г. на Комисията, определена с Решение № 165/30.07.2020 г. на Общински съвет – Пазарджик,

 

Р Е Ш И:

 

  1. ОПРЕДЕЛЯ „ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ – ПС – ПАЗАРДЖИК” ЕАД, ЕИК 822114822, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Есперанто” № 6, за спечелил публичния търг с явно наддаване по реда на ЗПСК, за приватизационна продажба на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели, представляващи търговски комлекс, а именно:

- поземлен имот с идентификатор 55155.503.1452 (пет пет едно пет пет точка пет нула три точка едно четири пет две), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: 18-4051-08.06.2017 г. на Началника на СГКК – Пазарджик, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Екзарх Йосиф”, площ 116 кв.м. (сто и шестнадесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за търговски обект, комлекс, стар индетификатор: 55155.503.9553;55155.503.9552, номер по преходен план: 5039586, квартал: 345, парцел: ІІ-880, съседи: 55155.503.406, 55155.503.9552, 55155.503.9553, 55155.503.407, актувани с акт за частна общинска собственост № 4672/01.12.2016 г., вписан в дв.вх. рег. № 12725 от 19.12.2016 г., акт № 140, том 41 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик и

- самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.407.5.1 (пет пет едно пет пет точка пет нула три точка четири нула седем точка пет точка едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: 18-4051-08.06.2017 г. на Началника на СГКК – Пазарджик, с адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Екзарх Йосиф” № 6, ет. -1, самостоятелният обект се намира в сграда № 5, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.407, предназначение на самостоятелния обект: за обществено хранене, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 263,04 кв.м. (двеста шестдесет и три цяло и нула четири квадратни метра), прилежащи части: тоалетна № 3 с антре № 2 към нея, с обща площ 3,58 кв.м., ½ ид. част (7,16 кв.м) от предверие, цялото с площ 14,32 кв.м. и припадащите се ид.части от общ. части на сградата, и от отсъпеното право на строеж, съседни самостоятелни обекти на сградата: на същия етаж: 55155.503.407.5.2, под обекта: няма, над обекта: няма, стар индетификатор: няма, актуван с акт за частна общинска собственост № 5141/12.04.2018 г., вписан в дв.вх. рег.№ 5461 от 12.07.2018 г., акт № 26, том 18 при Агенция по вписванията, Служба по вписванията Пазарджик, с тръжна цена в размер на 180 000.00 лева (сто и осемдесет хиляди лева), в т.ч. земя – 24 400 лева (двадесет и четири хиляди и четиристотин лева) и самостоятелен обект в сграда – 155 600 лева (сто петдесет и пет хиляди и шестстотин лева).

Продажната цена на обекта на приватизация в размер на 180 000 лева, (в т.ч. земя – 24 400 лева и самостоятелен обект в сграда – 155 600 лева, след приспадане на внесения депозит в размер на 162 000 лева, както и ДДС върху урегулирания поземлен имот (по смисъла на ЗУТ), съгласно чл. 45, ал. 5, т. 1 от ЗДДС, който е в размер на 4 880.00 лева (четири хиляди осемстотин и осемдесет лева), да се заплатят в срок до 14 (четиринадесет) календарни дни, считано от датата на писменото уведомление за взетото решение на органа за приватизация по сметка на Община Пазарджик – IBAN сметка BG35SOMB91308414474344, код за вид плащане 445600/445500 BIC код на Общинска банка АД ФЦ Пазарджик SOMBBGSF.

 

  1. Упълномощава Кмета на Община Пазарджик в срок до 30 дни от датата на настоящото решение и след заплащане на тръжната цена в размер на 180 000 (сто и осемдесет хиляди) лева, както и ДДС върху урегулирания поземлен имот (по смисъла на ЗУТ), съгласно чл. 45, ал. 5, т. 1 от ЗДДС, който е в размер на 4 880.00 лева (четири хиляди осемстотин и осемдесет лева) да сключи договор със „ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ – ПС – ПАЗАРДЖИК” ЕАД, ЕИК 822114822.

 

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

34

29

5

0

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

Оригинал на документа

Поименно гласуване

сряда 07 октомври 2020 - 14:18:03