Р Е Ш Е Н И Е №192

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

192

от 30 септември 2020 година, взето с Протокол №11

 

 

ОТНОСНО: Промяна на Решение №158/30.07.2020 г., взето с Протокол № 10 на Общински съвет –  Пазарджик, относно намаляване цената на общинската част от поземлен имот с идентификатор 55155.505.118 по кадастралната карта и кадастралните  регистри на гр. Пазарджик.

 

 

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано. Взети са предвид молбата с вх. № 18-00-1394/25.09.2020 г. на «Николетти» АД и преразгеданата пазарна стойност на общинската част от имота, изготвена от оценител на имоти.

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8,  във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, и след станалите разисквания

 

Р Е Ш И:

 

  1. Променя Решение №158/30.07.2020 г., взето с Протокол № 10 на Общински съвет – Пазарджик в частта му относно стойността на общинската част на съсобствения имот, като намалява цената от 293 640 лева на 135 004 лева по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка на общинската част 61 860,20 лева).
  2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши процедурата по прекратяването на съсобствеността върху имота.

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

37

28

7

2

 

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

Оригинал на документа

Поименно гласуване

сряда 07 октомври 2020 - 14:14:07