Р Е Ш Е Н И Е №191

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

191

от 30 септември 2020 година, взето с Протокол №11

 

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, с обща площ 2 826 кв.м., находящи се в с. Добровница, община Пазарджик, с предназначение – тренировъчна база за спортна езда.

 

 

Във връзка с постъпили искания с вх. №№ 33-00-40/14.09.2020 г. и 33-00-42/17.09.2020 г. от СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА „СПОРТЕН КЛУБ ШАМПИОН 2”, ЕИК 205391544, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, ул. „Криволак” № 1, представлявано от председателя Анна Георгиева, ЕГН … и с цел създаване на възможности за по-добро развитие на физическото възпитание и спорта в Община Пазарджик, както и за увеличаване на собствените приходи на общината, което е свързано с изпълнението на общинския бюджет и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 6 от ЗОС, Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината  Тодор Попов, и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

  1. Отдава под наем на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА „СПОРТЕН КЛУБ ШАМПИОН 2”, ЕИК 205391544, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, ул. „Криволак” № 1, представлявано от председателя Анна Георгиева, ЕГН …, имоти – частна общинска собственост, с обща площ 2 826 кв.м., а именно:

- УПИ І – общ. в кв. 73 по плана на с. Добровница, община Пазарджик с площ 630 кв.м., при граници на имота: север – улица с о.т. 3-128, изток – УПИ ІІ-общ., юг – УПИ ХVІІ-общ., запад – улица с о.т. о.т. 3-4, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3129/26.06.2013 г., вписан в дв. вх. рег. под № 5790/02.07.2013 г., том 21, №76 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик,

- УПИ ІІ – общ. в кв. 73 по плана на с. Добровница, община Пазарджик с площ 741 кв.м., при граници на имота: север – улица с о.т. 3-128, изток – УПИ ІІІ-общ., юг – УПИ ХІV-общ., запад – УПИ І-общ. и УПИ ХVІІ-общ., актуван с Акт за частна общинска собственост № 3130/26.06.2013 г., вписан в дв. вх. рег. под № 5791/02.07.2013 г., том 21, №77 при Агенция по вписванията – Служба по вписваният гр. Пазарджик,

- УПИ ІІІ – общ. в кв. 73 по плана на с. Добровница, община Пазарджик с площ 720 кв.м., при граници на имота: север – улица с о.т. 3-128, изток – УПИ ІV-общ., юг – УПИ ХІІІ-общ., запад – УПИ ІІ-общ., актуван с Акт за частна общинска собственост № 3132/26.06.2013 г., вписан в дв. вх. рег. под № 5792/02.07.2013 г., том 21, № 78 при Агенция по вписванията – Служба по вписваният гр. Пазарджик,

- УПИ ХVІІ – общ. в кв. 73 по плана на с. Добровница, община Пазарджик с площ 735 кв.м., при граници на имота: север – УПИ І-общ., изток – УПИ ІІ-общ. и УПИ ХІV-общ., юг – УПИ ХVІ-общ. и УПИ ХV-общ., запад – улица с о.т о.т. 3-4, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3142/26.06.2013 г., вписан в дв. вх. рег. под № 5802/02.07.2013 г., том 21, № 88 при Агенция по вписванията – Служба по вписваният гр. Пазарджик,

с предназначение - тренировъчна база за спортна езда и месечен наем 20,00 лв. /двадесет лева/ без включен ДДС за срок от 10 /десет/ години.

 

  1. Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за наем със СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА „СПОРТЕН КЛУБ ШАМПИОН 2”, ЕИК 205391544, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, ул. „Криволак” № 1, представлявано от председателя Анна Георгиева, ЕГН …, за описаните в т.1 имоти – частна общинска собственост.

 

  1. В Договора да залегнат и клаузи, които да са в съответствие с разпоредбите на чл.11, ал.2 от ЗОС и чл.15 от ЗОС.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

36

36

0

0

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

Оригинал на документа

Поименно гласуване

сряда 07 октомври 2020 - 14:11:05