Р Е Ш Е Н И Е №189

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

189

от 30 септември 2020 година, взето с Протокол №11

 

 

ОТНОСНО: Даване съгласие за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Говедаре, като поземлен имот с идентификатор 15271.118.16 се разделя на два проектни имота с идентификатори 15271.118.309 и 15271.118.310, а поземлен имот с идентификатор 15271.118.306 се разделя на два проектни имота с идентификатори 15271.118.307 и  15271.118.308 и за промяна начина на трайно ползване на поземлен имот  с идентификатор 15271.118.308 (проектен) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Говедаре, с трайно предназначение: Земеделска територия, от начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път в начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение и на  поземлен имот  с идентификатор 15271.118.310 (проектен) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Говедаре, от трайно предназначение: Води и водни обекти и начин на трайно ползване: Напоителен канал, в трайно предназначение: Земеделска територия и начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение.

 

Предложението на Кмета на Общината е мотивирано и законосъобразно.

Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот  с идентификатор 15271.118.308 (проектен) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Говедаре, с трайно предназначение: Земеделска територия, от начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път в начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение и на поземлен имот  с идентификатор 15271.118.310 (проектен) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Говедаре, от трайно предназначение: Води и водни обекти и начин на трайно ползване: Напоителен канал, в трайно предназначение: Земеделска територия и начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, и последващо разпореждане с тях, няма да наруши или ограничи правото на ползване и обслужване на поземлени имоти от местността, собственост на други юридически или физически лица.

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди  предложението  на Кмета на Общината Тодор Попов и на основание чл. 21 ал.1 т. 8 във връзка с ал. 2 от  ЗМСМА,

                                         

Р Е Ш И:

 

  1. Дава съгласието си за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Говедаре, като поземлен имот с идентификатор 15271.118.16 се разделя на два проектни имота с идентификатори 15271.118.309 и 15271.118.310, а поземлен имот с идентификатор 15271.118.306 се разделя на два проектни имота с идентификатори 15271.118.307 и 15271.118.308.
  2. Дава съгласието си за промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 15271.118.308 (проектен) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Говедаре, с трайно предназначение: Земеделска територия, от начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, в начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение и на поземлен имот  с идентификатор 15271.118.310 (проектен) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Говедаре, с трайно предназначение: Земеделска територия, от начин на трайно ползване: Напоителен канал, в начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение.
  3. Срок за валидност на съгласието – 24 /двадесет и четири/ месеца.
  4. 4. Упълномощава Кмета на Общината да извърши необходимите действия по промяна начина на трайно ползване на описаните по т. 2 от настоящото решение поземлени имоти.

 

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

33

29

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

Оригинал на документа

Поименно гласуване

сряда 07 октомври 2020 - 14:04:41