Р Е Ш Е Н И Е №186

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

186

от 30 септември 2020 година, взето с Протокол №11

 

 

ОТНОСНО: Промяна на граници на общински поземлен имот, представляващ улица с о.т. 263-132 по плана на с. Паталеница, община Пазарджик.

 

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано, тъй като са взети предвид решението на Експертния съвет на Община Пазарджик и заявлението на собственика на УПИ I-9, местност Маховица, с. Паталеница, общ. Пазарджик (ПИ 55556.27.9 по КККР на с. Паталеница, общ. Пазарджик).

Поради това Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл. 6, ал. 1 и ал. 3, във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1, т. 9 и чл. 51, ал. 1 и ал. 3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства

 

Р Е Ш И:

 

  1. Обявява за частна общинска собственост 140 кв.м. от улица с о.т. 263-132, съставляващи проектни имоти с идентификатор 55556.501.1554 с площ 129 кв.м. (част от стар 55556.501.1535) и идентификатор 55556.501.1555 с площ 11 кв.м. (част от стар 55556.501.1536) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Паталеница, общ. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-204/29.05.2020 г. на Изпълнителния Директор на АГКК.
  2. 2. Дава съгласие за промяна на границите на общински поземлен имот, представляващ улица с о.т. 263-132 по плана на с. Паталеница, общ. Пазарджик, съгласно проект за изменение на ПУП-ПРЗ, одобрен с Решение XIII, взето с протокол № 4 от 09.07.2020 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Пазарджик, с което към УПИ I-9 (поземлен имот с идентификатор 55556.9 по КККР на с. Паталеница, общ. Пазарджик), собственост на Георги Георгиев се присъединяват общо 140,00 кв.м., от които 129 кв.м. от проектен имот с идентификатор 55556.501.1554 и 11 кв.м. от проектен имот с идентификатор 55556.501.1555, като се обособява нов УПИ I 9, местност Маховица, с. Паталеница, общ. Пазарджик, на стойност по пазарна оценка на оценител на имоти – 1 820 лева.
  3. Одобрява предложения предварителен договор за покупко-продажба на основание чл. 15, ал.5, във връзка с ал. 3 от ЗУТ, неразделна част от настоящето решение.
  4. Възлага на Кмета на Общината да сключи окончателен договор след влизане в сила на заповедта за одобряване на ПУП-ПРЗ и внасянето на съответните суми от Георги Георгиев.

 

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

34

28

4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

Оригинал на документа

Поименно гласуване

сряда 07 октомври 2020 - 13:55:03