Р Е Ш Е Н И Е №185

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

185

от 30 септември 2020 година, взето с Протокол №11

 

 

ОТНОСНО: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.

 

Предложението е законосъобразно и целесъобразно. С предлаганите продажби се решават трайно жилищните проблеми на гражданите.

         Общинският съвет – Пазарджик след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 47, ал. 1, т. 1, т. 3 и ал. 2 от Закона за общинската собственост,  чл. 37, чл. 39, т. 1, т. 2 и т. 4 и чл. 42 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на  Община Пазарджик

 

Р Е Ш И:

 

І. Разрешава продажбата на общински жилища на настанените в тях наематели, както следва:

  1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.1375.1.20 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, три, седем, пет, точка, едно, точка, две, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 16.07.2020 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “СПАРТАК”, който се намира на етаж 4 в сграда с идентификатор 55155.502.1375.1, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.1375, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 48,38 кв.м. (четиридесет и осем квадратни метра и тридесет и осем квадратни сантиметра), прилежащи части: мазе 20 с площ 3,81 кв.м. (три квадратни метра и осемдесет и един квадратни сантиметра) и 2,2127% (6,80 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 5757/24.06.2020 г., вписан във дв. вх. рег. под № 3819 на 06.07.2020 г., том 13, Акт № 144 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност по данъчна оценка 10 858,90 лева (десет хиляди осемстотин петдесет и осем лева и деветдесет стотинки) на наемателя Минка Кирова по повод заявление вх. № 44-2145/04.08.2020 г.
  2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.689.1.6 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, шест, осем, девет, точка, едно, точка, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 01.08.2019 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “Бузлуджа”, който се намира на етаж 2 в сграда с идентификатор 55155.502.689.1, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.689, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 70,94 кв.м. (седемдесет квадратни метра и деветдесет и четири квадратни сантиметра), прилежащи части: мазе 6 с площ 4,63 кв.м. (четири квадратни метра и шестдесет и три квадратни сантиметра) и 4,3694% (7,22 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и отмотстъпеното право на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 5517/02.07.2019 г., вписан във дв. вх. рег. под № 5264 на 17.07.2019 г., том 18, Акт № 125 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност по данъчна оценка 12 968,60 лева (дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и осем лева и шестдесет стотинки) на наемателя Емил Янков по повод заявление вх. № 44-2262/17.08.2020 г.
  3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.1294.1.15 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, две, девет, четири, точка, едно, точка, едно, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 01.09.2020 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “СПАРТАК”, който се намира на етаж 5 в сграда с идентификатор 55155.502.1294.1, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.1294, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 71,62 кв.м. (седемдесет и един квадратни метра и шестдесет и два квадратни сантиметра), прилежащи части: изба 13 с площ 4,76 кв.м. (четири квадратни метра и седемдесет и шест квадратни сантиметра) и 5,14% (6,50 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 2798/16.05.2012 г., вписан във дв. вх. рег. под № 4291 на 19.05.2012 г., том XVIII, № 23 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност по данъчна оценка 12 509,70 лева (дванадесет хиляди петстотин и девет лева и седемдесет стотинки) на наемателя Стефан Райков по повод заявление вх. № 44-2272/17.08.2020 г.
  4. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.689.1.4 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, шест, осем, девет, точка, едно, точка, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 01.09.2020 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “Бузлуджа”, който се намира на етаж 2 в сграда с идентификатор 55155.502.689.1, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.689, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 86,05 кв.м. (осемдесет и шест квадратни метра и пет квадратни сантиметра), прилежащи части: мазе 4 с площ 3,92 кв.м. (три квадратни метра и деветдесет и два квадратни сантиметра) и 5,6747% (9,38 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 5820/14.09.2020 г., на стойност по данъчна оценка 15 639,60 лева (петнадесет хиляди шестстотин тридесет и девет лева и шестдесет стотинки) на наемателя Радка Бейкова по повод заявление вх. № 44-2295/19.08.2020 г.
  5. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.1312.1.3 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, три, едно, две, точка, едно, точка, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 04.06.2010 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “Пловдивска”, който се намира на етаж 1 в сграда с идентификатор 55155.502.1312.1, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.1312, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 43,02 кв.м. (четиридесет и три квадратни метра и два квадратни сантиметра), прилежащи части: мазе 22 с площ 3,23 кв.м. (три квадратни метра и двадесет и три квадратни сантиметра) и 3,0622% (4,45 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 1341/07.04.2009 г., вписан във дв. вх. рег. под № 1697 на 14.04.2009 г., том VI, № 78 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност по данъчна оценка 6 831,40 лева (шест хиляди осемстотин тридесет и един лева и четиридесет стотинки) на наемателя Иванка Шаркова по повод заявление вх. № 44-2303/19.08.2020 г.
  6. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.688.1.11 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, шест, осем, осем, точка, едно, точка, едно, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 01.09.2020 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “Бузлуджа”, който се намира на етаж 3 в сграда с идентификатор 55155.502.688.1, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.688, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 43,16 кв.м. (четиридесет и три квадратни метра и шестнадесет квадратни сантиметра), прилежащи части: мазе 11 с площ 3,47 кв.м. (три квадратни метра и четиридесет и седем квадратни сантиметра) и 2,5124% (5,27 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 2578/28.09.2011 г., вписан във дв. вх. рег. под № 5454 на 06.10.2011 г., том XX, № 148 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност по данъчна оценка 7 925,20 лева (седем хиляди деветстотин двадесет и пет лева и двадесет стотинки) на наемателя Наска Араланова по повод заявление вх. № 44-2350/24.08.2020 г.
  7. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.1295.1.12 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, две, девет, пет, точка, едно, точка, едно, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 25.11.2016 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “СПАРТАК”, който се намира на етаж 4 в сграда с идентификатор 55155.502.1295.1, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.1295, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 61,01 кв.м. (шестдесет и един квадратни метра и един квадратни сантиметра), прилежащи части: избено помещение 12 с площ 3,06 кв.м. (три квадратни метра и шест квадратни сантиметра) и 2,39% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 4651/08.11.2016 г., вписан във дв. вх. рег. под № 11250 на 21.11.2016 г., том 36, Акт № 108 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност по данъчна оценка 10 605,40 лева (десет хиляди шестстотин и пет лева и четиридесет стотинки) на наемателя Райко Минков по повод заявление вх. № 44-2362/25.08.2020 г.
  8. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.505.642.1.6 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, пет, точка, шест, четири, две, точка, едно, точка, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 31.03.2010 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “Панайот Волов”, който се намира на етаж 2 в сграда с идентификатор 55155.505.642.1, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.505.642, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 60,22 кв.м. (шестдесет квадратни метра и двадесет и два квадратни сантиметра), прилежащи части: мазе 6 с площ 2,98 кв.м. (два квадратни метра и деветдесет и осем квадратни сантиметра) и 1,3720% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 1940/12.03.2010 г., вписан във дв. вх. рег. под № 1055 на 17.03.2010 г., том IV, № 75 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност по данъчна оценка 9 737,30 лева (девет хиляди седемстотин тридесет и седем лева и тридесет стотинки) на наемателя Иванка Гайдева по повод заявление вх. № 44-2416/31.08.2020 г.
  9. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.1357.1.6 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, три, пет, седем, точка, едно, точка, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 27.09.2019 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “СПАРТАК”, който се намира на етаж 2 в сграда с идентификатор 55155.502.1357.1, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.1357, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 68,97 кв.м. (шестдесет и осем квадратни метра и деветдесет и седем квадратни сантиметра), прилежащи части: изба 6 с площ 4,58 кв.м. (четири квадратни метра и петдесет и осем квадратни сантиметра) и 5,211% (6,79 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 5544/09.09.2019 г., вписан във дв. вх. рег. под № 7013 на 19.09.2019 г., том 24, Акт № 172 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност по данъчна оценка 11 895,40 лева (единадесет хиляди осемстотин деветдесет и пет лева и четиридесет стотинки) на наемателя Росица Миткова по повод заявление вх. № 44-2547/10.09.2020 г.

 

ІІ. Съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС при продажба на сгради, които не са нови (каквито са гореописаните общински апартаменти) не се начислява ДДС.

 

ІІІ. Упълномощава Кмета на Общината да извърши процедурата по продажбата.

 

 

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

35

28

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

Оригинал на документа

Поименно гласуване

сряда 07 октомври 2020 - 13:52:41