Р Е Ш Е Н И Е №179

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

179

от 30 септември 2020 година, взето с Протокол №11

 

 

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия 1 kV от ТНН на имотната граница на ПИ с идентификатор 55155.10.244, м. Татар Екин до ново ел. табло, предвидено за монтаж на имотната граница на ПИ с идентификатор 55155.11.69, за захранване на ПИ с идентификатор 55155.11.68, м. Панагюрско шосе по ККР на землище гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

 

 

Предложението е законосъобразно и целесъобразно.

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия 1 kV от ТНН на имотната граница на ПИ с идентификатор 55155.10.244, м. Татар Екин до ново ел. табло, предвидено за монтаж на имотната граница на ПИ с идентификатор 55155.11.69, за захранване на ПИ с идентификатор 55155.11.68, м. Панагюрско шосе по ККР на землище гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

 

Трасето започва от съществуващо електромерно табло на имотната граница на ПИ с идентификатор 55155.10.244, след което пресича републикански път II-37 (Панагюрище-Пазарджик-Пещера) и продължава в посока югоизток, като се установява в ПИ с идентификатор 55155.11.31 – за селскостопански, горски, ведомствен път до достигането на ново електромерно табло, предвидено за монтаж на имотната граница на ПИ с идентификатор 55155.11.69, за захранване на ПИ с идентификатор 55155.11.68, м. Панагюрско шосе по ККР на землище гр. Пазарджик, който следва да бъде захранен, съгласно изчертаното с червено трасе, сервитути и регистъра на засегнатите имоти.

 

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

37

37

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

Оригинал на документа

сряда 07 октомври 2020 - 13:36:56