Р Е Ш Е Н И Е №175

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

175

от 30 септември 2020 година, взето с Протокол №11

 

 

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55155.22.35, местност Съзлъка в землището на гр. Пазарджик.

 

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез проекта на ПУП-ПРЗ ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения.   Поради това Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и  чл. 9, ал. 2, чл. 124а, ал.1, чл.109, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и след станалите разисквания:

 

Р Е Ш И:

 

  1. Одобрява задание за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55155.22.35, местност Съзлъка в землището на гр. Пазарджик.

 

 

  1. Разрешава изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55155.22.35, местност Съзлъка в землището на гр. Пазарджик.

 

Срок за представяне на плана в Общината 150 календарни дни.

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

32

32

0

0

 

 

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

Оригинал на документа

сряда 07 октомври 2020 - 13:28:36