Р Е Ш Е Н И Е №171

 О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

171

от 30 септември 2020 година, взето с Протокол №11

 

 

ОТНОСНО: Осигуряване на ресурсно подпомагане на деца и ученици от общински детски градини и училища за учебната 2020/2021 година.

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, че е необходимо да бъде осигурено ресурсно подпомагане на деца и ученици от общински детски градини и училища за учебната 2020/2021 година и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на чл. 198, ал. 1 от ЗПУО и по процедурата на чл. 124, ал. 2 от Наредба за приобщаващото образование, съгласно чл. 49, ал. 1, т. 4 от ЗПУО и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

Възлага на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование /РЦПППО/ – Пазарджик осигуряването на ресурсно подпомагане на деца и ученици от общински детски градини и училища за учебната 2020/2021 година.

                                          

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

38

38

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

Оригинал на документа

сряда 07 октомври 2020 - 13:13:57