Р Е Ш Е Н И Е №169

 О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

169

от 30 септември 2020 година, взето с Протокол №11

 

 

ОТНОСНО: Приемане отчета за касовото изпълнение на бюджета, средствата от ЕС и отчета на дълга на Община Пазарджик към 31.12.2019 г.


 

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов и  на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл.32, ал. 5 от Наредбата за  условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на Община Пазарджик

 

Р Е Ш И:

 

  1. Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС на Община Пазарджик за 2019 година съгласно Приложения № 1,2,3, 4,8 и 9;
  2. Приема отчет на индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз за 2019 г., съгласно приложение №5;
  3. Приема отчета на дълга на Община Пазарджик към 31.12.2019 г., съгласно приложение № 14 и отчета за дълга на лицата по чл. 40 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на Община Пазарджик към 31.12.2019 г.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

38

28

5

5

 

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

Оригинал на документа

Поименно гласуване

ПРИЛОЖЕНИЯ

сряда 07 октомври 2020 - 13:02:34