Р Е Ш Е Н И Е №168

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

168

от 30 септември 2020 година, взето с Протокол №11

 

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на Община Пазарджик.

 

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди мотивираното предложение на председателя на ПК„Устройство на територията, общинска собственост, транспорт и комуникации” Румен Димитров, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 и чл. 33, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания

 

Р Е Ш И:

 

         Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на Община Пазарджик, както следва:

 

 

  • 1. Тексът на чл. 37 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на Община Пазарджик придобива следния вид:

 

Чл. 37. (изм. и доп. с решение № 22/2006г.; изм. и доп. с решение № 22/2007 г., доп. с решение №43/2010 г., Протокол №3, изм. с решение №168/2020 г., Протокол №11) Общинските жилища могат да се продават на настанените в тях наематели, имащи право да ги закупят по цени, представляващи данъчната оценка на имота, увеличена с коефициент, както следва:

I-ва зона – 1,2

         II-ра зона – 1,2

III-та зона – 1,2

Кв. „Изток” (кв. 221, 291, 293, 295, 242, 317, 322, 420, 420а, 425) – 1,2

с. Главиница – 2

Зоните са определени във връзка със ЗМДТ.

 

  • 2. Създава нов параграф 10 със следния текст:
  • 10. (нов, с Решение №168 от 30.09.2020 г., взето с Протокол №11 Наредбата е изменена и допълнена с с Решение №168 от 30.09.2020 г., взето с Протокол №11. Измененията влизат в сила седем дни след публикуването им в един местен вестник.

 

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

35

29

5

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

 Изтегли оригинала >

Поименно гласуване >

сряда 07 октомври 2020 - 12:48:59