Р Е Ш Е Н И Е №167

 О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

167

от 30 юли 2020 година, взето с Протокол №10

 

 

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 55155.10.258, местност Татар Екин, в землището на гр. Пазарджик.

 

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез проекта на ПУП-ПРЗ ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения.

Поради това, Общински съвет – Пазарджик  след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9, ал. 2, чл. 124а, ал. 1, чл. 109, ал. 1, т. 1 от  ЗУТ и чл. 17а, ал. 3 от ЗОЗЗ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

  1. Одобрява задание за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55155.10.258, местност Татар Екин в землището на гр. Пазарджик.

 

  1. Разрешава изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55155.10.258, местност Татар Екин в землището на гр. Пазарджик.

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

31

31

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 06 август 2020 - 14:09:19