Р Е Ш Е Н И Е №165

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

165

от 30 юли 2020 година, взето с Протокол №10

 

ОТНОСНО: 1. Приемане анализа на правното състояние, информационния меморандум, приватизационната оценка на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели, представляващи търговски комлекс, а именно: поземлен имот с идентификатор 55155.503.1452 (пет пет едно пет пет точка пет нула три точка едно четири пет две), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: 18-4051-08.06.2017 г. на Началника на СГКК – Пазарджик, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Екзарх Йосиф”, площ 116 кв.м. (сто и шестнадесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за търговски обект, комлекс, стар индетификатор: 55155.503.9553;55155.503.9552, номер по преходен план: 5039586, квартал: 345, парцел: ІІ-880, съседи: 55155.503.406, 55155.503.9552, 55155.503.9553, 55155.503.407, актувани с акт за частна общинска собственост № 4672/01.12.2016 г., вписан в дв.вх. рег. № 12725 от 19.12.2016 г., акт № 140, том 41 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик и

- самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.407.5.1 (пет пет едно пет пет точка пет нула три точка четири нула седем точка пет точка едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: 18-4051-08.06.2017 г. на Началника на СГКК – Пазарджик, с адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Екзарх Йосиф” № 6, ет. -1, самостоятелният обект се намира в сграда № 5, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.407, предназначение на самостоятелния обект: за обществено хранене, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 263,04 кв.м. (двеста шестдесет и три цяло и нула четири квадратни метра), прилежащи части: тоалетна № 3 с антре № 2 към нея, с обща площ 3,58 кв.м., ½ ид. част (7,16 кв.м) от предверие, цялото с площ 14,32 кв.м. и припадащите се ид.части от общ. части на сградата, и от отсъпеното право на строеж, съседни самостоятелни обекти на сградата: на същия етаж: 55155.503.407.5.2, под обекта: няма, над обекта: няма, стар индетификатор: няма, актуван с акт за частна общинска собственост № 5141/12.04.2018 г., вписан в дв.вх. рег.№ 5461 от 12.07.2018 г., акт № 26, том 18 при Агенция по вписванията, Служба по вписванията Пазарджик., както и

 1. Приемане на решение за продажба по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол чрез публичен търг с явно наддаване на описаните в т.1 имоти и определяне условията на търга;
 2. Утвърждаване на тръжната документация и
 3. Определяне на Комисия за организиране и провеждане на търга.

 

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината  Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с ал. 2, чл.  3, ал.  3, т. 2, във връзка с чл.1, ал.2, т.6, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал.1 и чл. 32, ал.3, т. 1 от ЗПСК, във връзка с чл.5, чл.6, чл.8 и чл.9 от Наредба за търговете и конкурсите, приета с ПМС № 213 от 25.09.2003 г., и Решение №41 от 27 февруари 2020 година, взето с Протокол №2 на Общински съвет – Пазарджик,

 

Р Е Ш И:

        

 1. Приема приложените към предложението на Кмета на Община Пазарджик: анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка към предложението на Кмета на Община Пазарджик, на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели, представляващи търговски комлекс, а именно: поземлен имот с идентификатор 55155.503.1452 (пет пет едно пет пет точка пет нула три точка едно четири пет две), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: 18-4051-08.06.2017 г. на Началника на СГКК – Пазарджик, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Екзарх Йосиф”, площ 116 кв.м. (сто и шестнадесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за търговски обект, комлекс, стар индетификатор: 55155.503.9553;55155.503.9552, номер по преходен план: 5039586, квартал: 345, парцел: ІІ-880, съседи: 55155.503.406, 55155.503.9552, 55155.503.9553, 55155.503.407, актувани с акт за частна общинска собственост № 4672/01.12.2016 г., вписан в дв.вх. рег. № 12725 от 19.12.2016 г., акт № 140, том 41 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик и

- самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.407.5.1 (пет пет едно пет пет точка пет нула три точка четири нула седем точка пет точка едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: 18-4051-08.06.2017 г. на Началника на СГКК – Пазарджик, с адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Екзарх Йосиф” № 6, ет. -1, самостоятелнияг обект се намира в сграда №5, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.407, предназначение на самостоятелния обект: за обществено хранене, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 263,04 кв.м. (двеста шестдесет и три цяло и нула четири квадратни метра), прилежащи части: тоалетна № 3 с антре № 2 към нея, с обща площ 3,58 кв.м., ½ ид. част (7,16 кв.м) от предверие, цялото с площ 14,32 кв.м. и припадащите се ид.части от общ. части на сградата, и от отсъпеното право на строеж, съседни самостоятелни обекти на сградата: на същия етаж: 55155.503.407.5.2, под обекта: няма, над обекта: няма, стар индетификатор: няма, актуван с акт за частна общинска собственост № 5141/12.04.2018 г., вписан в дв.вх. рег.№ 5461 от 12.07.2018 г., акт № 26, том 18 при Агенция по вписванията, Служба по вписванията Пазарджик.

 1. Дава съгласие да се продадат чрез публичен търг с явно наддаване по реда на ЗПСК гореописаните общински нежилищни имоти.

2.1. Наименование и обект на търга – общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели, представляващи търговски комлекс, а именно: поземлен имот с идентификатор 55155.503.1452 (пет пет едно пет пет точка пет нула три точка едно четири пет две), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: 18-4051-08.06.2017 г. на Началника на СГКК – Пазарджик, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Екзарх Йосиф”, площ 116 кв.м. (сто и шестнадесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за търговски обект, комлекс, стар индетификатор: 55155.503.9553;55155.503.9552, номер по преходен план: 5039586, квартал: 345, парцел: ІІ-880, съседи: 55155.503.406, 55155.503.9552, 55155.503.9553, 55155.503.407, актувани с акт за частна общинска собственост № 4672/01.12.2016 г., вписан в дв.вх. рег. № 12725 от 19.12.2016 г., акт № 140, том 41 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията - гр. Пазарджик и

- самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.407.5.1 (пет пет едно пет пет точка пет нула три точка четири нула седем точка пет точка едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: 18-4051-08.06.2017 г. на Началника на СГКК – Пазарджик, с адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Екзарх Йосиф” № 6, ет. -1, самостоятелният обект се намира в сграда № 5, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.407, предназначение на самостоятелния обект: за обществено хранене, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 263,04 кв.м. (двеста шестдесет и три цяло и нула четири квадратни метра), прилежащи части: тоалетна № 3 с антре № 2 към нея, с обща площ 3,58 кв.м., ½ ид. част (7,16 кв.м) от предверие, цялото с площ 14,32 кв.м. и припадащите се ид.части от общ. части на сградата, и от отсъпеното право на строеж, съседни самостоятелни обекти на сградата: на същия етаж: 55155.503.407.5.2, под обекта: няма, над обекта: няма, стар индетификатор: няма, актуван с акт за частна общинска собственост № 5141/12.04.2018 г., вписан в дв.вх. рег.№ 5461 от 12.07.2018 г., акт № 26, том 18 при Агенция по вписванията, Служба по вписванията Пазарджик.

2.2. Начална тръжна цена: 180 000 (сто и осемдесет хиляди) лева, (в т.ч. земя – 24 400 лева (двадесет и четири хиляди и четиристотин лева) и самостоятелен обект в сграда – 155 600 лева (сто петдесет и пет хиляди и шестотин лева).

2.3. Стъпка на наддаване: 1 800 (хиляда и осемстотин) лева, представляваща 1 на сто от началната тръжна цена.

2.4. Размер на депозита: 162 000 лева (сто шестдест и две хиляди лева), която сума, следва да бъде постъпила в банковата сметка, посочена в тръжната документация, в срок до 17.00 часа на 28-ия ден, включително от датата на обнародването на настоящото решение в „Държавен вестник”. Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден.

2.5. Тръжната документация (включваща и Информационния меморандум) се закупува на гише „Ксерокс” в Центъра за информация и услуги на гражданите, находящ се в партерния етаж на сградата на общинска администрация – Пазарджик в гр. Пазарджик, на бул. „България“ № 2. Цената на тръжната документация е 500 (петстотин) лева.

2.6. Срокът за закупуване на тръжната документация е до 17.00 часа на 12-тия ден от датата на обнародването на настоящото решение в „Държавен вестник”. Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден.

2.7. Срокът за подаване на предложения за участие в търга е до 17.00 часа на 28-ия ден, включително от датата на обнародването на настоящото решение в „Държавен вестник”. Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден. Предложенията се подават в деловодството  на Общински съвет – Пазарджик, находящо се на ХІІІ-тия етаж, в сградата находяща се в гр. Пазарджик, на бул. „България“ №2.

2.8. Срокът за оглед на недвижимите имити, обект на тази приватизация е до 17.00 часа на 28-ия ден, включително от датата на обнародването на настоящото решение в „Държавен вестник”. Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден.

2.9. Търгът ще се проведе в „Заседателна зала”, находяща се на ІІ-рия етаж в сградата на общинска администрация – Пазарджик, в гр. Пазарджик, бул. „България“ № 2, с начален час 11.00 часа, на 31-ия ден от датата на обнародване на настоящото решение в „Държавен вестник”. Ако този ден е неприсъствен, търгът ще се проведе на първия следващ присъствен ден.

2.10. Предварителни квалификационни изисквания към участниците в търга – няма.

2.11. В публичния търг с явно наддаване могат да участват при равни условия всички физически и юридически лица, с изключение на:

 

- дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица по чл. 3, т. 9 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, включително чрез пряко и/или косвено участие;

- физическите и юридическите лица, членовете на управителните и контролните органи на юридическите лица, включени в списъка по Закона за информация относно необслужвани кредити, освен ако са погасили задълженията си;

- лицата с непогасени парични задължения към Община Пазарджик и публични задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.

В случай, че участниците са търговци по смисъла на Търговския закон или юридически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, допълнително изискване е да не са в производство по ликвидация, да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по несъстоятелност.

2.12. Собствеността върху обекта предмет на приватизацията се прехвърля след заплащане на достигнатата на търга цена и подписване на приватизационния договор.

 1. Утвърждава тръжната документация Приложение №1.
 2. Определя Комисия за организирането и провеждането на търга в състав от 7 (седем) члена, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС;

         ЧЛЕНОВЕ: 1. Анна Николова – юрисконсулт в дирекция ПО;

 1. Теменушка Иванова – началник отдел УОС;
 2. Надежда Дончева – гл. експерт в дирекция БОС;
 3. Иванка Вълкова – гл. експерт в дирекция БОС;
 4. 5. Велина Георгиева-Петкова – общински съветник;
 5. Арлин Антонов – общински съветник.

 

         РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:

 1. Пламенка Виячева – началник отдел в дирекция ПО;
 2. Даниела Щерева – н-к отдел „Финансово-стопански”.

 

Определя възнаграждение за всеки член на комисията по 100 лева.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

32

27

5

0

 

 

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 06 август 2020 - 14:05:17