Р Е Ш Е Н И Е №164

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

164

от 30 юли 2020 година, взето с Протокол №10

 

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Черногорово, като поземлен имот с идентификатор 81089.111.364 по КККР на с. Черногорово се раздели на два проектни имота с идентификатори 81089.111.987 и 81089.111.988 и промяна начина на трайно ползване на  поземлен имот с идентификатор 81089.111.988 (проектен) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Черногорово, с трайно предназначение: Земеделска територия, от начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път в начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение.

 

 

Предложението на Кмета на Общината е мотивирано и законосъобразно. Промяната начина на трайно ползване на поземлен имот  с идентификатор 81089.111.988 (проектен) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Черногорово, с трайно предназначение: Земеделска територия, от начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път в начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение и евентуално последващо разпореждане с него, няма да наруши или ограничи правото на ползване и обслужване на поземлени имоти от местността, собственост на други юридически или физически лица.

 

         Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди  предложението  на Кмета на Общината Тодор Попов и на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 във връзка с ал. 2 от  ЗМСМА,

 

 Р Е Ш И:

 

  1. Дава съгласието си за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Черногорово, като поземлен имот с идентификатор 81089.111.364 по КККР на с. Черногорово се разделя на два проектни имота с идентификатори 81089.111.987 и 81089.111.988.
  2. Дава съгласието си за промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 81089.111.988 (проектен) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Черногорово, с площ 446 кв. м, с трайно предназначение: Земеделска територия, от начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път в начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение.

 

  1. Упълномощава Кмета на Община Пазарджик да извърши всички действия по смяна начина на трайно ползване на описания в точка 2 (втора) от настоящето решение поземлен имот, от начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път в начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение.

 

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

30

30

0

0

 

 

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 06 август 2020 - 14:03:01