Р Е Ш Е Н И Е №163

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

163

от 30 юли 2020 година, взето с Протокол №10

 

ОТНОСНО: Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 53335.142.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на с. Огняново, площ 12 988 кв.м., от трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Депо за битови отпадъци (сметище), в трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение.

 

Предложението на Кмета на Община Пазарджик е мотивирано и законосъобразно. Смяната на начина на трайно ползване на поземления имот, ще даде възможност за последващо управление и/или разпореждане на имота, и поддържането му в добро функционално и екологично състояние.

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината  Тодор Попов, на основание чл. 21 ал. 1 т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА,

 

Р Е Ш И:

 

  1. 1. Дава съгласието си за промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 53335.142.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на с. Огняново, площ 12 988 кв.м., от трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Депо за битови отпадъци (сметище) в трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение.
  2. Определя срок за валидност на съгласието – 24 /двадесет и четири/ месеца.
  3. Упълномощава Кмета на Общината да извърши процедурата по промяна начина на трайно ползване на имота.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

28

27

1

0

 

 

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 06 август 2020 - 14:00:59