Р Е Ш Е Н И Е №162

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

162

от 30 юли 2020 година, взето с Протокол №10

 

 

ОТНОСНО: Промяна трайното предназначение на територията и начина на трайно ползване на  поземлен имот  с идентификатор 55155.19.493 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, от трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: Отводнителен канал в трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение и на поземлен имот  с идентификатор 55155.19.491 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик от трайно предназначение на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: За местен път, в трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение

 

 

Предложението на Кмета на Общината е мотивирано и законосъобразно.

Промяна трайното предназначение на територията и начина на трайно ползване на  поземлен имот  с идентификатор 55155.19.493 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, от трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: Отводнителен канал в трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение и на поземлен имот  с идентификатор 55155.19.491 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик от трайно предназначение на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: За местен път, в трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение и последващо разпореждане с тях, няма да наруши или ограничи правото на ползване и обслужване на поземлени имоти от местността, собственост на други юридически или физически лица.

Поради това Общинският съвет Пазарджик, след като обсъди  предложението на Кмета на Общината Тодор Попов и на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 във връзка с ал. 2 от  ЗМСМА,

                                         

Р Е Ш И:

 

  1. Дава съгласието си трайното предназначение на територията и начинът на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 55155.19.493 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, да се променят от трайно предназначение на територията: Територия заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: Отводнителен канал в трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение и на поземлен имот с идентификатор 55155.19.491 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик от трайно предназначение на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: За местен път, в трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение.

 

  1. Определя срок за валидност на съгласието – 24 /двадесет и четири/ месеца.

 

  1. Упълномощава Кмета на Общината да извърши необходимите действия по промяна предназначението на територията и начина на трайно ползване на описаните по т. 1 от настоящето решение поземлени имоти.

 

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

30

28

1

1

 

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

 

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 06 август 2020 - 13:58:20