Р Е Ш Е Н И Е №161

 О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

161

от 30 юли 2020 година, взето с Протокол №10

 

 

ОТНОСНО: Учредяване на възмездно право на строеж в проектен имот с идентификатор 53335.305.17, съставляващ УПИ І – Възлова станция в местност Годжука, землище с. Огняново на „Електроразпределение Юг” ЕАД.

Предложението на Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик е законосъобразно и мотивирано, тъй като ще се задоволят нуждите от ел. захранване на жителите на с. Огняново и съседните до него села на територията на Община Пазарджик.

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик и на основание чл. 21, ал.1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 62, ал. 2 от Закона за енергетиката и след станалите разисквания

 

Р Е Ш И:

 

  1. Учредява възмездно право на строеж на „Електроразпределение Юг” ЕАД, ЕИК 115552190, със седалище: гр. Пловдив, област Пловдив, община Пловдив, район Централен, ул. „Христо Г. Данов“ №37, представлявано от Здравко Братоев, ЕГН ….., в качеството на изпълнителен член на Съвета на директорите и Димчо Костов ЕГН ….., в качеството си на Прокурист, упълномощили Иван Дошев, ЕГН ….. – ръководител КЕЦ – Пазарджик, върху 27 кв.м. от проектен имот с идентификатор 53335.305.17 по проект, постъпил в СГКК гр. Пазарджик със заявление № 01-277977/01.07.2020 г. от Община Пазарджик. Проектът изменя кадастралната карта на с. Огняново, одобрена със Заповед № РД-18-279/31.08.2017 г. на Изпълнителен Директор на АГКК. Проектният имот е получен, като се отнемат 106 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 53335.305.16, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 10.01.2020 г. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: изоставена орна земя. Проектен имот с идентификатор 53335.305.17 с площ 106 кв.м., при съседи: поземлен имот от КККР с идентификатор 53335.305.15 и площ 1226 кв.м., поземлен имот от КККР с идентификатор 53335.700.747 и площ 23419 кв.м., поземлен имот от КККР с идентификатор 53335.300.22 и площ 6197 кв.м. и проектен имот с идентификатор 53335.305.18 и площ 870 кв.м. За имота е отреден УПИ І – Възлова станция, местност Годжука, с. Огняново по ПУП-ПРЗ, утвърден със Заповед № 43/07.04.2020 г. на Кмета на Община Пазарджик, актуван с АЧОС № 5799/16.07.2020 г., на стойност по пазарна цена 540 лева (данъчна оценка 393.20 лева).

 

  1. Възлага на Кмета на Общината да издаде заповед и сключи договор за учредяване на възмездно правото на строеж.

        

.

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

29

29

0

0

 

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

 

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 06 август 2020 - 13:54:18