Р Е Ш Е Н И Е №160

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

160

от 30 юли 2020 година, взето с Протокол №10

 

 

ОТНОСНО: Промяна на граници на общински поземлен имот, находящ се в кв. 52 по плана на с. Ивайло, община Пазарджик.

 

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано, тъй като са взети предвид заявлението на собственика на УПИ X-общ., кв. 52 по плана на с. Ивайло, община Пазарджик и решението на Експертния съвет на Община Пазарджик.

Поради това Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл. 6, ал. 1 и ал. 3, във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1, т. 9 и чл. 51, ал. 1 и ал. 3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства

 

Р Е Ш И:

 

  1. Обявява за частна общинска собственост 282,00 кв.м. от нереализирана улица с о.т. 65а-63в по регулационния план на с. Ивайло, община Пазарджик.

 

  1. Дава съгласие за промяна на границите на общински поземлен имот, представляващ част от нереализирана улица с о.т. 65а-63в по регулационния план на селото, съгласно проект за изменение на ПУП-ПУР и ПР, одобрен с Решение XIII, взето с протокол № 3 от 11.06.2020 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Пазарджик, с което към УПИ X-общ. и УПИ XI-742 в кв. 52 по плана на с. Ивайло, общ. Пазарджик, собственост на Румяна Асенова, се присъединяват 282,00 кв.м. (от нереализирана улица с о.т. 65а-63в), като се обособява нов УПИ X-742, в кв. 52 по плана на с. Ивайло, общ. Пазарджик, на стойност по пазарна оценка от оценител на имоти – 2 820 лева.

 

  1. Одобрява предложения предварителен договор за покупко-продажба на основание чл. 15, ал. 5, във връзка с ал. 3 от ЗУТ, неразделна част от настоящето решение.

 

  1. Възлага на Кмета на Общината да сключи окончателен договор след влизане в сила на заповедта за одобряване на ПУП-ПУР и ПР и внасянето на съответните суми от Румяна Асенова.

 

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

33

28

3

2

 

 

 

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 06 август 2020 - 13:52:07