Р Е Ш Е Н И Е №159

 О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

159

от 30 юли 2020 година, взето с Протокол №10

 

 

ОТНОСНО: Промяна на граници на общински поземлен имот с идентификатор 55155.503.1462 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик.

 

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано, тъй като са взети предвид решенията на Експертния съвет на Община Пазарджик и заявлението на собственика на ПИ 55155.503.912 по КККР на гр. Пазарджик, който участва в новообразувания УПИ VI-912, 1462, за търговия, услуги и хотел в кв. 389 по действащия план на гр. Пазарджик.

Поради това Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл. 6, ал. 1 и ал. 3, във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1, т. 9 и чл. 51, ал. 1 и ал. 3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства

 

Р Е Ш И:

 

  1. Обявява за частна общинска собственост поземлен имот с идентификатор 55155.503.1462 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка едно, четири, шест, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик. п.к. 4400, бул. България, площ: 148 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за второстепенна улица.
  2. 2. Дава съгласие за промяна на границите на общински поземлен имот с идентификатор 55155.503.1462 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, съгласно проект за изменение на ПУП-ПРЗ, одобрен с Решение XIV, взето с протокол № 11 от 29.11.2018 г., изменено с Решение VIII, взето с протокол № 5 от 24.04.2019 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Пазарджик, с което към поземлен имот с идентификатор 55155.50912 по КККР на гр. Пазарджик, собственост на Ангел Манолов (участващ в УПИ II-524,527,528,529,526,530,531,532,857,858, за ЖС, магазини, ресторант и трафопост в кв. 389 по действащия план на гр. Пазарджик) се присъединяват 148,00 кв.м. от общински поземлен имот с идентификатор 55155.503.1462, като се обособява нов УПИ VI 912, 1462, за търговия, услуги и хотел в кв. 389 по плана на гр. Пазарджик, на стойност по пазарна оценка на оценител на имоти – 29 600 лева.
  3. Одобрява предложения предварителен договор за покупко-продажба на основание чл. 15, ал.5, във връзка с ал. 3 от ЗУТ, неразделна част от настоящето решение.
  4. Възлага на Кмета на Общината да сключи окончателен договор след влизане в сила на заповедта за одобряване на ПУП-ПРЗ и внасянето на съответните суми от Ангел Манолов с ЕГН ……..

 

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

35

29

6

0

 

 

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 06 август 2020 - 13:35:41