Р Е Ш Е Н И Е №158

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

158

от 30 юли 2020 година, взето с Протокол №10

 

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 55155.505.118 по кадастралната карта и кадастралните  регистри на гр. Пазарджик.

 

Предложението на Кмета на Община Пазарджик е законосъобразно и мотивирано, тъй като ще се прекрати съсобствеността и  ще постъпят средства в общинския бюджет.

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината  Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка  с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2  от Закона за общинската собственост и чл. 54,  ал. 1, т. 2 и ал. 2  от Наредба  за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и  правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства и след станалите разисквания

 

Р Е Ш И:

 

  1. Да се прекрати съсобствеността между Община Пазарджик и “НИКОЛЕТТИ” АД с ЕИК 201315691, със седалище и адрес на управление: държава България, област Пазарджик, община Пазарджик, П.К. 4000, населено място гр. Пазарджик, ул. „Петър Бонев“ № 154, предствлявано от Стефан Дунгаров, ЕГН ….., с постоянен адрес: гр. Пазарджик, върху поземлен имот с идентификатор 55155.505.118 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, пет, точка, едно, едно, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК – София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 13.12.2018 г., с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Петър Бонев” № 154, площ: 21894 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 10264, квартал: 63, съседи: 55155.505.1082, 55155.505.1186, 55155.505.1187, 55155.505.9517, 55155.505.123, 55155.505.1004, 55155.505.1005, 55155.505.822, 55155.505.1076, 55155.505.1266, 55155.505.1267, 55155.505.1089, 55155.505.1097, 55155.505.100, 55155.505.9521, 55155.505.9606, 55155.505.9607, 55155.505.1023, 55155.505.110, 55155.505.9523, 55155.505.119, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 55155.505.118.1: застроена площ 262 кв.м., брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда; 2. Сграда 55155.505.118.2: застроена площ 739 кв.м., брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда; 3. Сграда 55155.505.118.3: застроена площ 55 кв.м., брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда; 4. Сграда 55155.505.118.4: застроена площ 31 кв.м., брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда; 5. Сграда 55155.505.118.5: застроена площ 254 кв.м., брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда; 6. Сграда 55155.505.118.6: застроена площ 677 кв.м., брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда; 7. Сграда 55155.505.118.7: застроена площ 15 кв.м., брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда; 8. Сграда 55155.505.118.8: застроена площ 33 кв.м., брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда; 9. Сграда 55155.505.118.9: застроена площ 116 кв.м., брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда; 10. Сграда 55155.505.118.10: застроена площ 73 кв.м., брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда; 11. Сграда 55155.505.118.11: застроена площ 300 кв.м., брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда; 12. Сграда 55155.505.118.12: застроена площ 8 кв.м., брой етажи 1, предназначение: складова база, склад; 13. Сграда 55155.505.118.13: застроена площ 744 кв.м., брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда; 14. Сграда 55155.505.118.14: застроена площ 291 кв.м., брой етажи 1, предназначение: складова база, склад; 15. Сграда 55155.505.118.15: застроена площ 60 кв.м., брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда; 16. Сграда 55155.505.118.16: застроена площ 84 кв.м., брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда; 17. Сграда 55155.505.118.17: застроена площ 1099 кв.м., брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда; 18. Сграда 55155.505.118.18: застроена площ 284 кв.м., брой етажи 1, предназначение: складова база, склад; 19. Сграда 55155.505.118.19: застроена площ 74 кв.м., брой етажи 1, предназначение: складова база, склад; 20. Сграда 55155.505.118.20: застроена площ 137 кв.м., брой етажи 1, предназначение: складова база, склад; 21. Сграда 55155.505.118.22: застроена площ 15 кв.м., брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда; 22. Сграда 55155.505.118.23: застроена площ 156 кв.м., брой етажи 1, предназначение: хангар, депо, гараж; 23. Сграда 55155.505.118.24: застроена площ 156 кв.м., брой етажи 1, предназначение: хангар, депо, гараж; 24. Сграда 55155.505.118.25: застроена площ 78 кв.м., брой етажи 1, предназначение: хангар, депо, гараж; 25. Сграда 55155.505.118.26: застроена площ 393 кв.м., брой етажи 1, предназначение: сграда със смесено предназначение; 26. Сграда 55155.505.118.27: застроена площ 56 кв.м., брой етажи 1, предназначение: складова база, склад; 27. Сграда 55155.505.118.28: застроена площ 12 кв.м., брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда; 28. Сграда 55155.505.118.29: застроена площ 9 кв.м., брой етажи 1, предназначение: сграда за търговия.

Прекратяването да се извърши чрез продажба на частта на Общината, която е 4894/21894 идеални части от поземлен имот с идентификатор 55155.505.118 по кадастралната карта и кадастралните  регистри на гр. Пазарджик собственост на Община Пазарджик, съгласно акт за частна общинска собственост № 5208/19.11.2018 г., вписан в дв. вх. рег. под № 9990/26.11.2018 г., акт № 42, том 34 в Агенция по вписвания - Служба по вписванията – Пазарджик а останалата част от поземлен имот с идентификатор 55155.505.118 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик в размер на 17000/21894 идеални части, е собственост на “НИКОЛЕТТИ” АД с ЕИК 201315691, съгласно нотариален акт за дарение на недвижим имот, вписан в дв. вх. рег. под № 12829/2015 г., акт № 24, том 44, дело № 6315/2015 г. в Агенция по вписвания – Служба по вписванията – Пазарджик и нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, вписан в дв. вх. рег. под № 12833/2015 г., акт № 27, том 44, дело № 6319/2015 г. в Агенция по вписвания - Служба по вписванията – Пазарджик.

Собствеността върху поземлен имот с идентификатор 55155.505.118 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик се получава от “НИКОЛЕТТИ” АД с ЕИК 201315691, което да изплати стойността на общинската част от съсобствения имот, изчислена по пазарна цена от оценител на имоти, в размер на 293 640,00 лева (двеста деветдесет и три хиляди шестстотин и четиридесет лева).    

 

  1. Упълномощава Кмета на Общината да извърши процедурата по прекратяването на съсобствеността върху имота.

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

36

29

5

2

 

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

 

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 06 август 2020 - 13:25:02