Р Е Ш Е Н И Е №153

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

153

от 30 юли 2020 година, взето с Протокол №10

 

 

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за пътна връзка към обект: „Паркинг, търговия и услуги” в ПИ с идентификатори  48876.6.12, 48876.6.15, 48876.6.16 и 48876.6.14, м. Черни могили по КККР на с. Мокрище, в обслужващата зона на път I-8 /София-Пазарджик/ при км 184+800 ляво, общ. Пазарджик и издаване на разрешение за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 48876.79.17 – НТП За селскостопански, горски, ведомствен път в път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп, м. Черни могили по КККР на с. Мокрище, общ. Пазарджик.

 

 

Предложението е законосъобразно и целесъобразно.

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал.1, т. 11 във връзка с ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за пътна връзка към обект: „Паркинг, търговия и услуги” в ПИ с идентификатори 48876.6.12, 48876.6.15, 48876.6.16 и 48876.6.14, м. Черни могили по КККР на с. Мокрище, в обслужващата зона на път I-8 /София-Пазарджик/ при км 184+800 ляво, общ. Пазарджик и издаване на разрешение за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 48876.79.17 – НТП За селскостопански, горски, ведомствен път в път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп, м. Черни могили по КККР на с. Мокрище, общ. Пазарджик.

 

Транспортният достъп до ПИ с идентификатори 48876.6.12, 48876.6.15, 48876.6.16 и 48876.6.14 ще се осъществява от път I-8 /София-Пазарджик/ и преминава през ПИ с идентификатор 48876.79.17 – НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, съгласно предложението в приложената скица, заданието по чл.125 от ЗУТ и регистъра на засегнатите имоти.

 

 

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

32

32

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 06 август 2020 - 12:57:49