Р Е Ш Е Н И Е №152

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

152

от 30 юли 2020 година, взето с Протокол №10

 

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод, захранващ ПИ с идентификатор 66559.2.31, м. Маждрата, землище с. Синитово, общ. Пазарджик.

 

Предложението е законосъобразно и целесъобразно.

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал.1, т. 11 във връзка с ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод, захранващ ПИ с идентификатор 66559.2.31, м. Маждрата, землище с. Синитово, общ. Пазарджик.

Трасето започва от края на трасе на кабелна линия НН определено с решение I от 17.02.2020 г., Протокол №2 на комисия по чл. 71 от ЗУТ /землищната граница между гр. Пазарджик и с. Синитово/ и продължава в границите на ПИ с идентификатор 55155.508.479 – НТП за второстепенна улица,  след което навлиза в обхвата на ПИ с идентификатор 66559.6.142 – НТП за местен път, след около 160 м, трасето сменя посоката си на юг, като навлиза в ПИ с идентификатор 66559.2.46 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път и продължава по него, сменяйки посоката на изток до достигането на ПИ с идентификатор 66559.2.31, м. Маждрата по КК землище с. Синитово, общ. Пазарджик, който следва да бъде захранен, съгласно изчертаното с червено трасе, сервитути и регистъра на засегнатите имоти.

     

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

30

30

0

0

 

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 06 август 2020 - 12:51:00