Р Е Ш Е Н И Е №151

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

151

от 30 юли 2020 година, взето с Протокол №10

 

 

ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за транспортно-комуникационна връзка от ПИ с идентификатор 46749.153.69, м. Хаджийски ливади, землище на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик до ПИ с идентификатор 46749.149.221 – НТП за местен път и издаване на разрешение за промяна предназначението на част от поземлени имоти, собственост на Община Пазарджик с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път в път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп, м. Хаджийски ливади, землище на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик.

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов по повод подадено заявление вх. №УТ-2325/15.07.2020г. от „Глобал-Ес Ай” ЕООД на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

І. Разрешава изработването на ПУП – Парцеларен план за транспортно-комуникационна връзка от ПИ с идентификатор 46749.153.69, м. Хаджийски ливади, землище на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик до ПИ с идентификатор 46749.149.221 – НТП за местен път, като при изготвянето му да се спазят следните предписания:

  • Да се представи Решение от МЗХГ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи.
  • Да се представи комуникационно-транспортен план (КТП) съгласуван с КАТ на ОДМВР-Пазарджик за връзката с ПИ с идентификатор 46749.149.221 – НТП за местен път.
  • Минималната ширината на транспортно-комуникационната връзка да бъде 7.50 м по цялата си дължина.
  • Над напоителните и отводнителните канали да се премине чрез премостване.

 

ІІ. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на възложителя.

 

ІIІ. Изразява предварително съгласие за изработването на ПУП – Парцеларен план за транспортно-комуникационна връзка от ПИ с идентификатор 46749.153.69, м. Хаджийски ливади, землище на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик до ПИ с идентификатор 46749.149.221 – НТП за местен път, съгласно предложението в приложената скица и заданието по чл.125 от ЗУТ, спазване на дадените предписания и влязъл в сила ПУП за промяна предназначението на имот 46749.153.69, м. Хаджийски ливади, землище на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик.

Дължината на трасето за пътен достъп е около 220 м – общинска собственост.

 

ІV. Изразява предварително съгласие за провеждане на процедура по промяна предназначението на част от ПИ с идентификатори 46749.149.159, 46749.153.76, 53335.400.31, 77061.1.16 и 77061.1.17 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път в път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп, м. Хаджийски ливади, землище с. Мало Конаре, общ. Пазарджик за сметка и отговорност на възложителя, като същевременно се запази публичният характер на пътищата и собствеността им.

 

  1. Определя срока на валидност на предварителното съгласие на една година от влизане в сила на настоящето решение.

 

 

 

 

     

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

28

28

0

0

 

 

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

 

 

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 06 август 2020 - 12:46:43