Р Е Ш Е Н И Е №150

 О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

150

от 30 юли 2020 година, взето с Протокол №10

 

 

ОТНОСНО: Изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти – ПИ 000020 – изоставена орна земя, ПИ 000019 – отводнителен канал и ПИ 011025 – полски път с оглед осъществяване връзката на имот №011067, местност Гелемена в землището на с. Добровница с Автомагистрала „Тракия”, с което се потвърждава Решение №232 от 27 ноември 2014 година, взето с Протокол №12 на Общински съвет – Пазарджик.

 

Предложението е законосъобразно и целесъобразно.

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов и на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,

 

Р Е Ш И:

 

  1. Изразява предварително съгласие за преминаване през общински имоти – ПИ 000020 – изоставена орна земя /304 кв.м/, ПИ 000019 – отводнителен канал /695 кв.м/ и ПИ 011025 – полски път /262 кв.м/ с оглед осъществяване връзката на имот №011067, местност Гелемена в землището на с. Добровница с Автомагистрала „Тракия”, като каналът се премости с ширина, предвидена съгласно изработения генплан към инвестиционния проект, с обща засегната площ на общинските имоти – 1261 кв.м.
  2. Определя срока на валидност на предварителното съгласие на една година от влизане в сила на настоящото решение.

 

     

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

32

32

0

0

 

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 06 август 2020 - 12:35:51