Р Е Ш Е Н И Е №146

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

146

от 30 юли 2020 година, взето с Протокол №10

 

 

ОТНОСНО: ПУП-ПР в обхват УПИ V-447 и УПИ IV-446 в кв. 49, УПИ I-Кметство и читалище в кв. 48 и улица с о.т. 138-120-121-120 по плана на с. Огняново.

                     

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез проекта на ПУП-ПР ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик, на основание  чл. 21 ал. 1 т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл.9, ал.2, чл.124а,  ал.1 и чл. 134, ал.2, т.2 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

  1. Одобрява задание за изработване на ПУП-ПР в обхват УПИ V-447 и УПИ IV-446 в кв. 49, УПИ I-Кметство и читалище в кв. 48 и улица с о.т. 138-120-121-120 по плана на с. Огняново.

 

  1. Разрешава изработване на проект на ПУП-ПР в обхват УПИ V-447 и УПИ IV-446 в кв. 49, УПИ I-Кметство и читалище в кв. 48 и улица с о.т. 138-120-121-120 по плана на с. Огняново.

 

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

29

29

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 06 август 2020 - 11:58:05