Р Е Ш Е Н И Е №145

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

145

от 30 юли 2020 година, взето с Протокол №10

 

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за изработване на ПУП – ПРЗ за част от кв. 417 по плана на гр. Пазарджик и изменение на кадастралната карта.

 

 

Общински съвет – Пазарджик  след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9, ал. 2, чл. 134, ал. 2, т. 3 и т. 6, чл. 109, ал. 1, т. 2 от  ЗУТ.

 

Р Е Ш И:

 

Дава съгласие за провеждане на процедура по ЗУТ и  изработване на проект за изменение на План за регулация и застрояване за част от кв. 417 по плана на гр. Пазарджик и изменение на кадастралната карта.

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

30

30

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 06 август 2020 - 11:54:27