Р Е Ш Е Н И Е №143

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

143

от 30 юли 2020 година, взето с Протокол №10

 

 

ОТНОСНО: Актуализиране на списъка на средищните училища на територията на Община Пазарджик за учебната 2020/2021 година.

 

 

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 53,  ал. 2 и чл. 38 ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5 от ЗПУО и чл. 3, ал. 1 от  ПМС №128 от 29.06.2017 г.,

 

Р Е Ш И:

 

Приема актуализирането на списъка на средищните училища на територията на Община Пазарджик за учебната 2020/2021 година, както следва:

 

  1. НУ „Кирил и Методий” с. Черногорово за учениците от с. Крали Марко, с. Овчеполци, с. Тополи дол, с. Цар Асен и с. Росен, където няма училища.

 

  1. ОУ „Асен Златаров” с. Черногорово за учениците от с. Овчеполци, с. Тополи дол, с. Росен, където няма училища.

 

  1. ОУ „Васил Левски” с. Величково за учениците от с. Памидово, където няма училище.

 

  1. ОУ „Отец Паисий” с. Гелеменово за учениците от с. Априлци и с. Сбор, където няма училища.

 

  1. ОУ „Константин Величков” с. Паталеница за учениците от с. Црънча, с.Дебръщица и с. Ляхово, където няма училища.

 

  1. ОУ „Стефан Захариев” гр. Пазарджик за децата и учениците от с. Драгор, където няма училище и детска градина.
  2. ОУ „Св. Климент Охридски” гр. Пазарджик за учениците от с. Добровница, където няма училище.

 

  1. СУ „Д-р Петър Берон” гр. Пазарджик за учениците от с. Мирянци, където няма училище.

 

 

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

36

35

0

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 06 август 2020 - 11:27:53