Р Е Ш Е Н И Е №140

 О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

140

от 30 юли 2020 година, взето с Протокол №10

 

 

         ОТНОСНО: Поемане на временен безлихвен заем от Централния бюджет на Р България с цел погасяване на задължение по предоставен заем от ЦБ на Община Пазарджик през 2018 година.

 

 

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 3, т. 5 от Закона за общинския дълг и чл. 103, ал. 1 и ал. 4 от Закона за публичните финанси,


Р
Е Ш И:

 

  1. На основание чл.103, ал.1 и ал. 4 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Пазарджик дава съгласие да бъде поет временен безлихвен заем от централния бюджет в размер на 2 000 000 лева за рефинансиране на непогасения заем.

 

  1. Възлага на Кмета на Община Пазарджик да отправи мотивирано искане до министъра на финансите за отпускане на временен безлихвен заем, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.1.

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

37

29

7

1

 

 

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 06 август 2020 - 10:59:26